Bijdrage Petra Zwang over de Zomernota 2021

Door Petra Zwang op 5 augustus 2021

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Petra Zwang over de Zomernota van dit jaar:

 

‘Na anderhalf jaar lijkt het einde van de coronacrisis in zicht. Een tijd waar alle Schiedammers het zwaar hadden en hebben. Geliefden hebben verloren, het mentaal zwaar hebben, hun baan kwijt, financiële problemen. Ik heb het hier al eerder genoemd, Schiedam telt veel vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor onze mooie stad, voor de Schiedammers. Tijdens de coronacrisis is dit nog duidelijker geworden. Zij waren er: voor de ouderen, de jongeren met een prakkie, voor een bakkie koffie, een praatje of een knuffel op afstand. We kunnen deze vrijwilligers niet vaak genoeg in het zonnetje zetten.
Een flink aantal Schiedammers heeft zijn baan verloren tijdens de coronacrisis. Nu het einde in zicht is (althans, dat hopen we), moeten we als gemeente samen met Stroomopwaarts de mouwen opstropen en aan de slag! Zo’n crisis vraagt een onorthodoxe aanpak. Werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengen, op nieuwe eigentijdse manieren. Schiedammers nieuwe vaardigheden bijbrengen die meegaan in deze ontwikkelingen, betekent dat bijscholen en omscholen.
Natuurlijk speelt geletterdheid hierbij een belangrijke rol. Niet alleen bij het vinden van werk, maar ook om mee te kunnen doen in samenleving. Samen aan de slag in de wijken, waarbij taal een belangrijke rol speelt. De PvdA had liever gewild dat deze sense of urgency/noodzaak werd gedeeld door het college. Wij wachten al een paar jaar op de uitvoering van onze motie.

Alweer drie weken geleden bespraken we in de gemeenteraad de zomernota 2022. Schiedam staat er nog steeds als financieel slecht voor. In de zomernota worden twee scenario’s beschreven, met voorstellen tot bezuinigingen. En één scenario waarvan er van het ergste wordt uitgegaan (artikel 12 scenario)

Laat het duidelijk zijn. Het is voor de PvdA onbegrijpelijk en onacceptabel dat het college OPNIEUW voorstelt om te bezuinigen op middelen die van essentieel belang zijn voor kwetsbare Schiedammers. Na het schrappen van:
1. het vrij reizen voor de minima,
2. de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten’ en,
3. de ‘Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis’
zijn nu de ROTTERDAMPAS en het LEERLINGVERVOER aan de beurt.

Laat ik beginnen met het leerlingvervoer, dit is een wettelijke taak waar het college blijkbaar niet goed raad mee lijkt te weten. Dit vervoer betreft kwetsbare kinderen en jongeren die naar school of dagbesteding gaan en hier sterk van afhankelijk zijn. Daarbij gaat het vaak om een school of dagbesteding die niet om de hoek ligt.
Bij de bespreking van de nieuwe verordening in maart 2019 was het plan om dit vervoer door vrijwilligers te laten verzorgen. Gelukkig besefte het college dat dat een slecht idee is. Nu spreekt het college over ‘zelf reizen’. Ik weet zede ouders van deze kinderenen jongeren, ervan dromen dat hun kind zelf met openbaar vervoer kan reizen.
Natuurlijk heeft zelf reizen ook bij de PvdA de voorkeur. Maar wel om de juiste reden, omdat het aansluit bij de mogelijkheden van het kind, van de jongere. Niet om te bezuinigen.

Daarnaast is de voorgestelde kostenbesparing een potentiële kostenverhoging uit een ander gemeentelijk budget. Immers, als ouders hun kind zelf naar school moeten brengen, want dat is het alternatief, heeft dat gevolgen voor hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. En de opvang die geregeld moet worden voor de andere kinderen uit het gezin, die naar de school in de buurt gaan. Opnieuw, binnen twee jaar, willen beknibbelen op het leerlingvervoer, maakt de gemeente een onbetrouwbare overheid voor Schiedammers.

Veel Schiedammers hebben financiële problemen, een op de zes Schiedamse kinderen groeien op in armoede. Soms door verkeerde keuzes, soms door pech. En soms door onfatsoenlijk handelen van de overheid. Denk hierbij aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Verdere uitleg is overbodig. Ook Schiedam telt, zoals nu bekend is, meer dan 400 slachtoffers. Bij een deel van deze gedupeerde is er sprake van problematische schulden, sprake van deurwaarders die aan de deur kloppen met alle stress als gevolg. We waren blij dat het Rijk een tijd terug heeft toegezegd om dit op te pakken en de schulden over te nemen. Echter, we zijn nu een tijd verder en het blijft bij woorden. Er zijn achterstanden bij de afhandeling van aanmeldingen door het Rijk.
Dit heeft ertoe geleid dat de PvdA het college heeft verzocht om Schiedamse gedupeerden te compenseren en dit als gemeente te verhalen bij het Rijk. De motie is met ruime meerderheid aangenomen. Wij zullen het vervolg nauwlettend volgen. Vertraging is geen optie.

De afgelopen jaren heeft de PvdA herhaaldelijk aandacht gevraagd voor starters op de woningmarkt. Er zijn veel woningen gebouwd voor starters in Schiedam, met huren vanaf 900 euro. Een beginnende leerkracht, verpleegkundige, metselaar, schilder of bouwvakker, maar ook jonge gezinnen komen hier niet voor in aanmerking. Wij hebben opnieuw aandacht gevraagd voor deze groep Schiedammers.
Voor senioren is het in Schiedam onaantrekkelijk om kleiner te gaan wonen. De PvdA heeft het college gevraagd vraagt dit onderwerp te agenderen tijdens het overleg met Woonplus, denkend aan concrete oplossingen zoals het niet verder verhogen van de huren wanneer senioren kleiner wonen en de uitkomsten van het gesprek terug te koppelen aan de raad. De wethouder heeft toegezegd dit te bespreken aan de hand van de pilot die in Groenoord loopt.

Het is alweer een kleine zes jaar geleden dat vanuit de participatiewet een aantal taken is overgeheveld naar de gemeente. Met een flinke bezuiniging als gevolg.
We erkennen dat er veel werk is verzet bij de invoering. Tegelijkertijd, zijn we nu in een volgende fase terechtgekomen. Waarbij de vraag of Schiedammers tijdig, laagdrempelig en adequate hulp krijgen, voor de PvdA centraal staat.
Hierover moeten we de komende tijd eerlijk en met de beste uitkomst voor Schiedammers het gesprek met elkaar voeren, ook al lijkt dat lastig. Alleen dan kunnen we een verbeterslag aanbrengen.

Jonge Schiedammers voorbereiden op een mooie toekomst. Onderwijs, geletterdheid, kansengelijkheid. Dat zijn geen mooie woorden, maar waar het daadwerkelijk om draait. Elke euro die we hier nu aan uitgeven, betaalt zich later driedubbel terug. Dat is pas vernieuwen door te investeren.

Samen aan de slag in Schiedam, bewoners, bedrijven, sportclubs, organisaties, de vrijwilligers. Dit kan alleen als we het echt samen doen Luisteren naar de bewoners, gebruik maken van alle kennis, expertise en energie die bruist in de stad. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar lukt nog niet altijd.

Er wordt gewerkt aan een coronaherstelplan. De PvdA roept het college op dit plan samen met de stad te maken, immers in de stad, daar bruist het, daar zit de expertise. Samen werken aan een sociaal Schiedam.’

Petra Zwang

Petra Zwang

Mijn naam is Petra Zwang, ik ben 50 jaar en ik woon in Schiedam Woudhoek. Van huis uit ben ik onderwijzeres, maar ik heb ook nog kort in een verzorgingshuis gewerkt. Van jongs af aan ben ik gewend om naast mijn opleiding en werk vrijwilligerswerk te verrichten. Zo ben ik actief geweest bij de Schiedamse Watervrienden

Meer over Petra Zwang