10. Wijken en Wonen

In dit hoofdstuk beschrijven we wat onze plannen zijn voor alle wijken in Schiedam. Ook besteden we aandacht aan wonen.

Betrokken bij de wijk

De afgelopen raadsperiode heeft de PvdA Schiedam vrijwel steeds de verschillende wijken van Schiedam bezocht. We onderhielden contacten met wijkbewoners, bewonersorganisaties, buurtvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en ondernemers. Ook waren we (vrijwel) steeds aanwezig bij het wijkoverleg. De PvdA vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt in alle wijken en deze bijeenkomsten leverden ons veel informatie op. De PvdA stelt in dit verkiezingsprogramma de wijk centraal bij het bieden van voorzieningen en heeft voor iedere wijk plannen.

De PvdA wil de wijkgerichte aanpak voortzetten. Dit wordt gedaan door de participatie binnen de wijken verder te bevorderen en door de voortgaande ontwikkeling van meerjarige wijkplannen voor alle wijken. De komende jaren zal de betrokkenheid van de gemeente bij uw wijk nog belangrijker worden, de PvdA Schiedam zal daarom betrokken zijn en blijven bij alles wat er in uw wijk gebeurt. Om dit te benadrukken zal in dit hoofdstuk voor iedere wijk een aantal speerpunten voor de PvdA Schiedam worden benoemd.

Een fijne leefomgeving

De wijk moet een fijne leefomgeving bieden voor iedere Schiedammer. De PvdA wil dat iedere Schiedammer in een fatsoenlijke woning woont en dat iedere Schiedammer zich prettig kan voelen in een wijk die schoon, heel en veilig is.

De PvdA wil dat woningen verbeterd worden en dat de voorraad sociale woningbouw voldoende is. De gemeente moet hierover afspraken maken met Woonplus en zich verantwoordelijk voelen om ook op andere manieren de voorraad sociale woningbouw positief te beïnvloeden. De bestaande voorraad sociale woningbouw moet goed worden onderhouden. Verloedering en overbewoning moeten worden tegengegaan en huisjesmelkers moeten door een integrale aanpak van brandweer, politie en bouw- en woningtoezicht blijvend worden aangepakt. Voor signalen over huisjesmelkers moet een meldpunt komen. De PvdA wil dat ondersteuning voor particuliere woningverbetering door blijft gaan, zodat particuliere huizenbezitters geholpen worden zelf hun woning op te knappen, of te renoveren.

Het schoon, heel en veilig houden van wijken en parken staat centraal. Het groen in de wijk, de bestrating en speelvoorzieningen moeten schoon en veilig gehouden worden. Partijen als bewoners, RET, NS, Prorail, Rijkswaterstaat en politie moeten met elkaar in contact treden om goede oplossingen te vinden voor problemen als graffiti op onder andere viaducten, metro- en treinstations. De gemeente moet hierin een sturende rol hebben. De lichtblauwe brigade wordt in samenspraak met bewoners ingezet om problemen in de wijk op te lossen.

Vooral het veiligheidsgevoel is van belang bij mensen. De gemeente houdt hier rekening mee bij herinrichting, bijvoorbeeld door verlichting en de inrichting van de openbare ruimte en neemt signalen van de Schiedammers serieus.

Samen met bewoners

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen hun wijk. De gemeente moet zorgen dat organisaties, verenigingen, scholen, buurthuis, verhuurders, Woonplus, bewonersverenigingen en anderen gezamenlijk optrekken om initiatieven uit te voeren ter vergroting van het woonplezier en de onderlinge samenhang in de wijk. De PvdA wil dat in iedere wijk een ontmoetingspunt ontstaat om dergelijke contacten te verbeteren.

Centrum en binnenstad

De oude binnenstad vormt het hart van Schiedam. Met de vele monumenten en watergangen vormt onze binnenstad een uniek gebied binnen de Rijnmondregio. Het centrum vormt met een breed aanbod aan voorzieningen een ontmoetingsplek voor Schiedammers en is een uithangbord voor gasten en toeristen. De PvdA Schiedam heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om dit mogelijk te maken.

In de laatste twee raadsperioden is er veel gebeurd in het centrum. De Lange Haven is opgeknapt, het project Schiekwartier is op stoom gekomen, de bibliotheek is verhuisd naar de Korenbeurs, en mede met steun van de PvdA is het Stedelijk Museum gered en is de samenwerking met het Jenevermuseum gegroeid.

Ondanks alle langlopende investeringen en maatregelen in de binnenstad, toch blijft de (winkel-)leegstand nog steeds een probleem, ook na de economische crisis. De mogelijkheid om via internet spullen te bestellen heeft duidelijk gemaakt dat het huidige aanbod aan winkelruimte te groot is. Om het authentieke karakter van winkelen in Schiedam te behouden en te verstevigen wil de PvdA daarom:

 • De winkelfunctie verder concentreren in Broersvest, Broersveld, Lange Kerkstraat, Hoogstraat  en Dam en winkelstraten direct buiten de binnenstad afstoten. Dit moet het centrum, en met name de Hoogstraat ten goede komen.
 • De verstrekking van investeringssubsidies doorzetten. Dit om particulieren en bedrijven te stimuleren hun panden op te knappen en de rotte appels te verwijderen.
 • Inzetten op een mix van kleinschalige winkels en grotere ketens. Door middel van investeringssubsidies en goede contacten met grootwinkelbedrijven kan dit worden gerealiseerd.

De PvdA wil verder:

 • Meer woningen in het centrum. Een aantal terreinen moet worden herontwikkeld, zoals het voormalige Dirkzwagerterrein en het gebied rond de voormalige brandweerkazerne. Hier past volgens de PvdA een invulling met zoveel mogelijk behoud van historische panden, waarbij een hoge dichtheid wordt gerealiseerd van woningen die passen in de omgeving. Waar mogelijk wordt hierbij ook aan functiemenging gedaan waarbij er ruimte is voor kleinschalige bedrijvigheid.
 • Een goed beleid op het gebied van evenementen in de binnenstad zoals de Brandersfeesten en het Suikerzoet Filmfestival. Dit wordt door de centrumbewoners erg gewaardeerd.
 • Het vergunningenbeleid soepeler maken, zodat ondernemers meer vrijheid krijgen bij het organiseren van activiteiten. Overlast voor omwonenden dient hierbij wel binnen redelijke proporties te blijven.
 • De gebruiksmogelijkheden van het Stadserf moeten verder verruimd. Zo willen we de IJsbaan weer terug op deze locatie.
 • De verbinding tussen het Stadserf en het parkje bij de ruïne Huis te Riviere verbeteren. Hiervoor willen we een doorsteek vanaf het Stadserf realiseren. Ook zijn we voorstander van het vernieuwen van dit parkje.
 • Beter benutten van de Schiedamse binnenhavens. Ook moet gekeken worden naar uitbreiding van aanmeervoorzieningen voor historische en pleziervaartuigen.
 • De entrees van de stad aantrekkelijker maken, samen met Schiedamse kunstenaars. Bezoekers moeten vanaf de rijkwegen en de (metro)stations bij uitstappen gelijk kunnen zien wat voor mooie stad Schiedam is.

Oost

Oost is een vooroorlogse wijk met een hoge bevolkingsdichtheid. De wijk scoort laag in de ogen van de bewoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat mensen ontevreden zijn verhuizen mensen sneller uit Oost, wat de sociale cohesie in de wijk niet bevordert en wat de binding die mensen met hun leefomgeving voelen aantast.

Er is in Oost een grote behoefte aan herstructurering van delen van buurten. De PvdA wil dat in samenspraak met bewoners, Woonplus, gemeente en maatschappelijke instellingen wordt gewerkt aan de verdere herstructurering van buurten. Huizen moeten worden opgeknapt of gesloopt.

De PvdA ziet, naast problemen, ook kansen in Oost. De voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer zijn erg goed. Ook liggen er grote kansen in de ontwikkeling van Schieveste, van het centrum en van de havens aan de zuidkant van de wijk. De wijk kan van deze ontwikkelingen profiteren.

De PvdA wil:

 • Doorgaan met het aanpakken van problemen die de leefomgeving in Oost minder prettig maken. Zo wil de PvdA dat er doorgegaan wordt met de aanpak van de problematiek rondom de huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen.
 • Donkere plekken in de wijk beter verlichten.
 • In samenspraak met bewoners op basis van de gehouden ‘buurtschouwen’ periodiek kijken hoe en wanneer het aantal plekken waar bewoners zich onveilig voelen kan worden verminderd.
 • Dat de gemeente initiatieven blijft steunen als buurtpreventie en initiatieven zoals buurtwerkplaats en Buren van Oost. De PvdA is voor een nieuwe invulling van Kluphuis Oost. De wijk moet schoon en veilig worden. Dit vereist extra investeringen van de gemeente in onderhoud van de wijk. De PvdA wil dat de politie extra aandacht geeft aan het voorkomen van overlast op van ‘t  Hoffplein.
 • Door de doorontwikkeling van Schieveste en de havens aan de zuidkant kansen gecreëerd worden voor de inwoners van Oost.
 • Dat de openbare ruimte in Oost van goede kwaliteit is en schoon is.
 • Huisjesmelkers en wateroverlast aanpakken.
 • Dat de wijk hoog op de prioriteitenlijst blijft staan. De uitvoering van het wijkactieplan ‘Oost voor elkaar’ staat hierbij centraal.

West

West is een wijk met twee gezichten. Aan de ene kant heeft de wijk een mooie uitstraling door fraaie gebieden zoals ten zuiden van de Burgemeester Knappertlaan en bij het Julianapark. Anderzijds is er aan de BK-laan, en ten noorden ervan, veel dichte bebouwing met weinig groen ertussen. De leefbaarheid in deze delen van de wijk staat onder druk door leegstand van panden, maar ook door overbewoning en huisjesmelkers.

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in particuliere woningverbetering. De PvdA wil dat dit beleid doorgezet wordt en dat mensen goed worden ondersteund bij het verbeteren van hun woning. De PvdA wil dat de komende jaren extra wordt ingezet op funderingsherstel en brandpreventie. Een groot probleem in West is de waterproblematiek in delen van de wijk. De PvdA wil dat er een duurzame oplossing voor dit probleem wordt gevonden. De PvdA wil daarnaast leegstand en overbewoning aanpakken door leegstandbelasting te heffen en particuliere huisjesmelkers aan te pakken.

Om de leefomgeving prettiger te maken, wil de PvdA dat pleinen beter geschikt worden gemaakt voor sport en spel. Ook steunt de PvdA de initiatieven van bewoners bij wijkcentrum De Erker en BuurTvrouw. Maar ook initiatieven zoals Cultuur Borrelt in het Julianapark.

Zuid

Zuid is een dichtbevolkte wijk, die gekenmerkt wordt door zijn aparte en dorps aandoende karakter. De onderlinge samenhang van bewoners is groot en de bereidheid tot het nemen van initiatief is bij bewoners van de Gorzen groot. De PvdA koestert dit en wenst waar mogelijk initiatieven uit de wijk te ondersteunen.

In de Gorzen bevindt zich een belangrijke winkelstraat, de Groenelaan. De aantrekkelijkheid van winkelen in de Groenelaan is mede door de aantrekkingskracht van Albert Heijn en nieuwe winkeltjes toegenomen, alhoewel het gevaar van leegstand door de toename van het kopen via internet op de loer blijft. De PvdA blijft de Groenelaan koesteren als dé winkelstraat van de Gorzen, die bovendien ook een belangrijke functie voor de wijk West heeft.

Het gebied rondom de Maasboulevard heeft nieuwe impulsen gekregen. Op de plek van de voormalige kinderboerderij zijn voorzieningen gerealiseerd die een buurtfunctie hebben en passen bij het karakter van Zuid. De  functie van het Maasboulevardterrein blijft recreatief.

Een zorgpunt blijft het zwaar vrachtverkeer op de Havendijk. De PvdA wenst zwaar vrachtverkeer te blijven ontmoedigen. De Havendijk blijft ’s nachts voor het zware vrachtverkeer, met uitzondering van bijzonder zwaar vrachtverkeer gesloten. Een oplossing voor een deel van het vrachtverkeer, is het gebruik maken van een stadsdistributiecentrum. Vrachtwagens leveren hun goederen aan de rand van de stad af, waardoor de overlast binnen de stad beperkt wordt.

Het parkeren in Zuid staat onder druk. Maatregelen en oplossingen dienen in goed overleg met de bewoners op maat plaats te vinden. Parkeren in de omgeving Havendijk dient niet opgelegd te worden, maar op maat, rekening houdend met de geldende parkeernormen, samen met bewoners ingevuld te worden.

Bij de herinrichting van de Havendijk moet de leefbaarheid van de bewoners ook uit de directe omgeving gewaarborgd worden. Luchtvervuiling en geluidhinder moeten binnen de (wettelijke) norm te blijven.

De Heilige Hartkerk in de Rijnstraat/ Lekstraat komt als gebouw vrij voor andere doeleinden. De PvdA ziet hier graag een combinatie van woningen en een ontmoetingsruimte.

In het kader van de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving wordt een ‘hernieuwd’ zwembad Zuid, mogelijk in een multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum, gerealiseerd. Sport- en beweegactiviteiten vinden in de wijk versnipperd plaats en kunnen daar geconcentreerd worden. Dit nieuwe centrum vormt de schakel tussen stad en havens. De ideeën van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid worden nadrukkelijk bij de planvorming betrokken.

De culturele activiteiten in de wijk blijven welkom, de ruimtes hiervoor blijven beschikbaar.

Nieuwland

Nieuwland is een grote wijk met veel inwoners. In de wijk zijn al veel voorzieningen aanwezig. Er is goed openbaar vervoer, er zijn veel winkels en er is een wijkcentrum. Het eenzijdige, soms verouderde, woningaanbod moet verder worden vernieuwd. Daar zijn al veel concrete plannen voor die moeten worden uitgevoerd, zoals rond de Parkweg.

Dit willen we krachtig doorzetten, onder andere door Woonplus op haar verantwoordelijkheid als sociale verhuurder te wijzen en te houden aan gemaakte afspraken. Door het gevarieerde woningaanbod komen meer koopkrachtige Schiedammers naar de wijk, wat kansen biedt voor lokale ondernemers. Alle sociale huurwoningen moeten op een fatsoenlijk niveau zijn.

De PvdA wil de komende jaren blijven inzetten op verbetering van deze wijk, in navolging van het wijkactieprogramma. De PvdA wil met bewoners in overleg om te kijken hoe er met groen in de wijk moet worden omgegaan. Ook wil de PvdA dat begraafplaats en crematorium Beukenhof goed met het openbaar vervoer bereikbaar is.

Groenoord

De wijk Groenoord is als wijk volop in ontwikkeling. Op dit moment is er in Groenoord een herstructurering bezig. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd als vervanging van verouderde woningbouw, waardoor er een gedeeltelijk nieuwe wijk ontstaat. Er wordt voornamelijk gebouwd aan seniorenwoningen en eengezinswoningen. Er is echter wel een achterstand op de herstructureringen ontstaan, de PvdA vindt het van belang dat deze achterstand wordt ingelopen.

Er is in de wijk veel activiteit om de sociale infrastructuur en de sociale cohesie te verbeteren. De PvdA wil dat in overleg met de bewoners verder wordt gewerkt aan verbetering van de sociale samenhang, zoals dit nu ook al gebeurt op plekken als het Zimmertje en de twee Groenoordhuizen. De herstructurering van de wijk biedt kansen om nieuwe impulsen te geven aan voorzieningen voor jongeren, starters en ouderen. In overleg met bewoners moet worden bekeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

De PvdA wil dat zwerfafval wordt tegengegaan door verkeerd aanbieden van afval te beboeten. Het is van groot belang dat de omgeving van het Bachplein en het Hof van Spaland wordt gemoderniseerd en een aantrekkelijk en modern centrum met een divers aanbod aan winkels en voorzieningen ontstaat. Het dakpark boven de A4 moet zo snel mogelijk een echt park worden met bomen, ander aantrekkelijk groen en beplanting. De huidige invulling is een te saaie dijk.

Kethel, Bijdorp en Tuindorp

De wijken Kethel, Bijdorp en Tuindorp zijn wijken in Schiedam die goed functioneren. Wijkbewoners zijn relatief tevreden over hun wijk en buurt en waarderen het aparte karakter ervan. De PvdA wil dat het aparte karakter van Bijdorp en het dorp Kethel beschermd wordt.

Voor Tuindorp is het van belang om de ontwikkelingen van de bebouwing in sportpark Kethel goed te volgen. De PvdA staat bebouwing in dit deel van Schiedam uitsluitend toe als gegarandeerd wordt dat de Groene Long intact blijft. De komende jaren zal de PvdA de bouwactiviteiten dan ook nauwlettend volgen. De PvdA wil het wijkcentrum van Tuindorp behouden als dé ontmoetingsplaats  voor de wijk, die gerund wordt door vrijwilligers.

Woudhoek, Spaland en Sveaparken

De wijken Woudhoek, Spaland en Sveaparken zijn relatief nieuwe wijken. Bewoners vinden het er over het algemeen erg prettig wonen. Er zijn echter nog genoeg verbeterpunten. Parkeerproblemen, overlast door jongeren en achterstallig onderhoud van de openbare ruimte worden door bewoners als grootste knelpunten ervaren. De PvdA wil dat samen met bewoners van de Woudhoek een opzet voor de sociale wijkaanpak wordt gemaakt. De PvdA wil dat het gebruik en de activiteiten van wijkcentrum De Brug verder worden gestimuleerd, ook voor jongeren.

De PvdA wil dat in samenspraak met bewoners en jeugd wordt gezocht naar een oplossing voor de ‘jongerenproblematiek’. De realisering van voorzieningen voor jongeren in de wijk staat hierbij centraal. Er moet bovendien een verdere invulling van een naar leeftijd gedifferentieerd aanbod van speelplekken voor de jeugd komen, zoals vastgelegd is in het gemeentelijke speelruimteplan.

Het parkeren bij winkelcentrum Geuzenplein verdient onze aandacht. De PvdA wil dat de tram wordt doorgetrokken naar het toekomstig station Schiedam Kethel en er bij het rijk wordt gelobbyd om realisering van dit station zo spoedig mogelijk te realiseren.

Het dakpark boven de A4 moet zo snel mogelijk een echt park worden met bomen, ander aantrekkelijk groen en beplanting. De huidige invulling is een te saaie dijk.

De aansluiting van de wijken op het groen is voor de PvdA erg belangrijk. Er moet aandacht komen voor het Poldergebied. Bovendien moet samen met de wijken worden gekeken naar de verdere ontwikkeling van ‘De Schiedamse Poort’ van en naar Midden Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met natuurcentra als De Boshoek.

De wijk moet schoon zijn, met oog voor zorg en vergrijzing. De PvdA is voorstander van het organiseren van evenementen die vergelijkbaar zijn met Cultuur Borrelt in Schiedam West.