11. Financiën en Bestuur

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan samen besturen met Schiedammers, grondbeleid, lokale belastingen, samenwerkingsverbanden en personeelsbeleid.

Rijksbezuinigingen

Ondanks de forse rijksbezuinigingen van de afgelopen jaren staat Schiedam er financieel relatief gezond voor. Nu het beter gaat met de economie ligt het voor de hand dat de komende jaren meer geld te besteden is. De PvdA wil dat er verstandig wordt geïnvesteerd in de stad: niet alleen in stenen, maar vooral in mensen. De PvdA vindt verder dat de gemeentelijke organisatie efficiënt moet zijn.

Effectief personeelsbeleid

Het uitgangspunt voor de PvdA is dat er zoveel mogelijk uitvoerende ambtenaren moeten zijn en zo min mogelijk management. Het uiteindelijke doel voor de PvdA is om het aantal managementlagen tussen het college van burgemeester en wethouders en de werkvloer zo klein mogelijk te maken. Op deze manier kan snel en efficiënt worden ingespeeld op veranderingen in de stad en in de samenleving.

Bovendien acht de PvdA Schiedam het uitbesteden van gemeentelijke diensten geen doel op zich. De PvdA is van mening dat uitbesteding aantoonbaar goedkoper en efficiënter moet zijn, op de korte én op de lange termijn. Bij voorkeur gaat het hierbij alleen om gevallen van inhuur van zeer specialistische kennis die de gemeente zelf niet heeft, maar zal nooit meer dan 10% van de totale loonsom bedragen. Payroll-constructies worden door de gemeente niet benut. De PvdA ziet het beperken van het aantal uitbestedingen bovendien als een manier om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid bij de gemeente zelf te houden. Wij willen als PvdA weten wat er gebeurt en wij willen hierop invloed uit kunnen oefenen.

Bestuur

De PvdA staat voor een bestuursstijl waarin Schiedammers actief mee kunnen doen over zaken die hun bezig houden. De gemeente gaat actief naar Schiedammers toe als er nieuw beleid wordt ontwikkeld en als er plannen bestaan die Schiedammers raken. De gemeente luistert actief naar Schiedammers en zet in op coproductie van beleid met burgers. De PvdA zelf zal doorgaan met het organiseren van contacten nieuwe stijl en zet alle mogelijke middelen in om optimaal contact te onderhouden met Schiedammers.

Het bestuur van Schiedam moet bovendien inspelen op een veranderende rol van de overheid. Schiedammers komen zelf steeds vaker met initiatieven. De PvdA acht deze initiatieven zeer waardevol voor de stad en vindt dat het gemeentebestuur dergelijke initiatieven moet aanmoedigen, verwelkomen, ondersteunen en waar nodig faciliteren. Ideeën die voortkomen uit het G1000-traject worden positief ontvangen en – indien mogelijk – in contact met de gemeentelijke organisatie verder ontwikkeld tot concrete voorstellen.

De gemeente legt bovendien verantwoording af over haar beleid en het gemeentebestuur streeft hierbij naar maximale transparantie, bijvoorbeeld door middel van een verder ontwikkeld burgerjaarverslag. Kortom de communicatie met de burgers van Schiedam moet helder, betrouwbaar, eenduidig en bereikbaar zijn. Dat geldt eveneens voor de communicatie bij de uitvoering van werkzaamheden van bedrijven die taken in opdracht van de Gemeente Schiedam uitvoeren.

Grondbeleid

De PvdA Schiedam wil ook op lange termijn door middel van erfpacht sturen op het realiseren van projecten en het inzetten op vernieuwing van de stadseconomie. Grondpolitiek is een van de weinige middelen die de gemeente heeft om hier echt invloed op uit te oefenen. De PvdA vindt daarom dat het nastreven, de verkoop van gronden, nooit een middel mag zijn om begrotingsevenwicht te realiseren. De PvdA streeft ernaar om grond alleen nog uit te geven in erfpacht.

Lokale heffingen, bedrijven en samenwerkingsverbanden

De PvdA streeft ernaar om gemeentelijke diensten tegen kostendekkende tarieven aan te bieden. Parkeergelden mogen alleen worden gebruikt voor uitgaven die ten goede komen van de mobiliteit in Schiedam. De PvdA Schiedam streeft er bovendien naar nutsbedrijven weer zoveel mogelijk in Schiedams gemeenschapsbezit te verkrijgen. Zo is de Irado deels een Schiedams bedrijf en hoort de Irado dit ook in de toekomst te blijven. Voor Eneco wordt onder voorwaarden een uitzondering gemaakt (zie ook het hoofdstuk milieu en mobiliteit).

De PvdA vindt dat de gemeente ambtelijk moet samenwerken met onze buurgemeenten als dit tot kostenvoordelen en een betere kwaliteit van producten en diensten leidt. Ook moet worden geprobeerd met de ons omringende gemeentes een sterke lobby te voeren richting hogere overheden en regionale nutsbedrijven als het Schiedamse of regionale belang in het geding is.