3. Jeugd en Onderwijs

De PvdA wil op het gebied van jeugd en onderwijs:

  • onderwijs van hoge kwaliteit
  • brede scholen uitbouwen als middelpunt van de wijk
  • goede voorzieningen voor de jeugd

Oog voor toekomstige generaties

Voor de PvdA Schiedam is jeugdbeleid de komende jaren een van de prioriteiten. Bij alles wat de gemeente doet moet centraal staan dat komende generaties het beter zullen hebben dan de huidige. Naast het hebben van een armoedebeleid waarin extra aandacht is voor mensen met kinderen, is het belangrijk integraal aandacht te besteden aan zaken die voor alle jongeren belangrijk zijn. Het gaat hierbij met name om onderwijs, inspraak voor jongeren en jongerenvoorzieningen.

De PvdA wil:

  • onderwijs van hoge kwaliteit met scholen op menselijke maat;
  • onderwijs dat voorbereidt op de toekomst;
  • goede voorzieningen voor de jeugd.

Onderwijs als middel voor sociale stijging

De PvdA Schiedam ziet goed onderwijs voor ieder kind als het belangrijkste middel om sociale stijging mogelijk te maken. Iedere school in Schiedam moet het beste uit ieder kind weten te halen. En andersom! Het Schiedams onderwijs moet de kinderen en jongeren goed voorbereiden op hun toekomst op de arbeidsmarkt. De verwachting is, dat wat kinderen en jongeren nu op school leren, zij in een sterk veranderende samenleving straks waarschijnlijk niet nodig hebben. Om dit tegen te gaan wil de PvdA samen met de scholen aandacht voor vaardigheden van de 21ste eeuw.

De PvdA heeft de problematiek van zwakke scholen aangepakt; er is in Schiedam geen zwakke school meer over. Daarom is het nu tijd om een nieuwe hogere ondergrens vast te stellen zodat het niveau van het onderwijs nog hoger wordt. De PvdA wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort, in samenspraak met het onderwijs! Scholen moeten daarnaast niet zo klein zijn dat de kwaliteit eronder leidt, maar ook niet zo groot worden dat de menselijke maat ontbreekt.

De directe invloed van de gemeente op scholen is echter klein, schoolbesturen hebben een zelfstandige bevoegdheid. De PvdA wil dat de gemeente meer gebruik maakt van methoden om indirect invloed uit te oefenen. Zo wil de PvdA dat de gemeente goede contacten blijft onderhouden met de diverse schoolbesturen, de onderwijsinspectie en het rijk. Daarnaast voorziet de gemeente in de huisvesting van scholen en heeft de gemeente een subsidierelatie. Dit zijn beïnvloedingsmogelijkheden voor de gemeente om scholen te helpen en stimuleren de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. De PvdA wenst dat de gemeente alle mogelijkheden benut als een school ondermaats presteert. Voor ondermaats onderwijs is in Schiedam geen ruimte.

Bovendien gaat de PvdA Schiedam de ontwikkelde opzet van brede scholen verder stimuleren.  Zo gaan we de pilot Bredeschoolacademie die in Oost is gestart doorzetten. Hiermee wordt het maximale uit ieder kind gehaald, ongeacht de thuissituatie. De PvdA ziet scholen als middelpunt van de wijk, met een aanbod van diverse voorzieningen als voorschoolse en kinderopvang, bibliotheken, cultuur, en sport. De samenwerking met de scholen en de wijkondersteuningsteams wordt nog verder versterkt. De samenwerking tussen voorschoolse en kinderopvang wordt verder ontwikkeld; meer en meer geven zij gemengde groepen voorschoolse educatie om met name taalachterstanden weg te werken.

De betrokkenheid van ouders en verzorgers is cruciaal voor de ontwikkeling en het succes van een kind. Succesvol onderwijs is onmogelijk zonder de betrokkenheid van ouders en verzorgers. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid, school en ouders moeten nauw samenwerken en waar nodig op worden aangesproken.

Ook wil de PvdA Schiedam doorgaan met  inzetten op het voorkomen van schooluitval. De PvdA wil de inzet op het streng handhaven van de leerplicht continueren. Afspraken met scholen zijn effectief om problemen snel te signaleren. Ook wil de PvdA dat het gesprek wordt aangegaan met ouders en verzorgers bij schoolverzuim, zodat er gezocht kan worden naar een persoonlijke oplossing die aansluit bij de individuele problematiek.

De ambitie van de PvdA is dat geen jongere de school verlaat zonder startkwalificatie. Als jongeren tot en met 27 jaar een bijstandsuitkering aanvragen wordt in de eerste plaats gezocht naar mogelijkheden tot scholing.

Voorzieningen voor de jeugd

Naast goed onderwijs, vindt de PvdA Schiedam het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor jongeren. Allereerst vindt de PvdA het belangrijk dat er inspraakmogelijkheden bestaan voor de jeugd. De PvdA is daarom voor ondersteuning van de kindergemeenteraad en de jongerenraad of een andere vorm van jongerenparticipatie met breed draagvlak onder jongeren zelf, zoals het initiatief We’ve got the power, dat mede door een motie van de PvdA is ontstaan.

De PvdA vindt dat er in elke wijk voorzieningen moeten zijn voor de jeugd. Voor kinderen moet voldoende aantrekkelijke, veilige speelruimte zijn. Daarnaast moet er voor jongeren de mogelijkheid zijn om samen te komen en uit te gaan. Om dit te realiseren acht de PvdA het van belang dat dergelijke voorzieningen er ook zijn. De PvdA zoekt daarom ook naar bestaande voorzieningen waar ook jongeren terecht kunnen, bijvoorbeeld bij bestaande buurthuizen. De stichting Jongeren en Senioren in de Gorzen is hiervan een goed voorbeeld.

Door voorzieningen te creëren kan overlast door hangjeugd worden beperkt. De PvdA denkt daarbij aan voorzieningen als ambulant jongerenwerk, Cruijff courts, sportcoaches en wijksport. In Nieuwland  en Zuid is reeds een project voor wijksport opgezet en de eerste resultaten daarvan zijn veelbelovend. Soms is overlast echter moeilijk te voorkomen. De PvdA wil dat de gemeente in dergelijke gevallen extra inzet op het zoeken naar oplossingen voor de overlast en optreedt tegen overlast waar noodzakelijk.

Jeugdzorg

Elk kind moet in Schiedam zorg krijgen als dit nodig is. Toegankelijke jeugdzorg is essentieel. De gemeente moet voortdurend toetsen of de toegankelijkheid goed is. Wanneer er een beroep wordt gedaan op jeugdzorg, moet de hulp zo snel mogelijk van start gaan. Wachtlijsten, ook als zij vermomd zijn als werkvoorraad, zijn onacceptabel als hulp urgent is.

De PvdA wil dat de gemeente bij jeugdzorg gaat voor voorkoming in plaats van indicatie. Daarom wil de PvdA dat de wijkondersteuningsteams, Leerplicht en Jeugdzorg nauwer samenwerken met de scholen. De gemeente moet dit ondersteunen, onder andere door bureaucratische belemmeringen weg te nemen. Er moet niet alleen sprake zijn van deze samenwerking wanneer er problemen zijn gesignaleerd, maar ook preventief. Om dit mogelijk te maken wil de PvdA dat zoveel mogelijk belemmerende regelingen worden opgeruimd. Als gezien wordt dat iets niet goed gaat, moet er een directe aanpak komen. Op die manier wil de PvdA voorkomen dat problemen escaleren.