4. Armoedebeleid

De PvdA wil op het gebied van armoedebeleid:

  • krachtig voortzetten van het bestaande activerende armoedebeleid
  • kinderen niet de dupe laten zijn van armoede
  • speciale regelingen voor mensen met een laag inkomen

Sociaal armoedebeleid

In Nederland, in Schiedam komt helaas nog veel armoede voor. Dit zorgt er vaak voor dat mensen in een isolement belanden en niet langer in staat zijn mee te doen aan de maatschappij. Veelal zijn kinderen hiervan de dupe, omdat zij niet in staat gesteld worden om mee te doen aan sociale activiteiten zoals sport en cultuur. De PvdA Schiedam vindt dit onacceptabel in een rijk land als Nederland. De PvdA is daarom voor een herverdeling van inkomen, kennis en macht, zodat voor iedereen een betere toekomst mogelijk wordt gemaakt.

De PvdA wil:

  • het bestaande activerende armoedebeleid krachtig voortzetten;
  • kinderen niet de dupe laten zijn van armoede;
  • speciale regelingen voor Schiedammers met een laag inkomen.

Activerend armoedebeleid

Door de economische crisis is de armoede in Nederland gestegen en sinds het einde van de crisis te weinig afgenomen. De mensen die het zwakst staan in onze samenleving zijn het eerst geraakt en lijken als laatste te profiteren van een beter economisch klimaat. Ondanks moeilijke tijden van bezuinigingen heeft de PvdA het armoedebeleid kunnen behouden, en zelfs kunnen uitbreiden. Dit willen we krachtig doorzetten.

Het Schiedamse armoedebeleid moet gericht zijn op ondersteuning van de groepen die het hardst geraakt worden, zodat een humaan en sociaal bestaan voor iedereen verzekerd is. Alleen dan is er kans voor Schiedammers, en met name kinderen, om te stijgen op de maatschappelijke ladder. Armoede mag niet erfelijk zijn. Het Schiedams armoedebeleid moet zich dan ook extra richten op kinderen, zodat de cyclus van erfelijke armoede doorbroken wordt. Je afkomst mag niet je toekomst bepalen. Daarnaast is eenzaamheid bij ouderen een groot probleem in Schiedam, mede veroorzaakt door armoede. De PvdA heeft hier ook stevige aandacht voor.

Topprioriteit voor de PvdA is om het Schiedamse activerende armoedebeleid voort te zetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. De PvdA vindt dat de bestaande regelingen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur moeten blijven bestaan.

Toegankelijk armoedebeleid

De PvdA Schiedam vindt dat werk moet lonen. De realiteit is echter helaas dat ook mensen met een baan het niet altijd breed hebben. Het is daarom belangrijk dat voorzieningen in het kader van het armoedebeleid voor een zo breed mogelijke groep toegankelijk zijn. In de afgelopen collegeperiode is een aantal voorzieningen in het kader van het armoedebeleid beschikbaar gesteld voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Het aantal voorzieningen moet waar het wettelijk kan verder worden uitgebreid tot 130% van het bijstandsniveau. De kwijtschelding op gemeentelijke heffingen moet voor deze groep blijven bestaan. De eigen bijdrage voor de afvalstoffenheffing van 10% voor mensen die vrijstelling krijgen, moet worden afgeschaft. De PvdA wil dat bij kwijtschelding nooit een eigen bijdrage van mensen wordt gevraagd. De gemeente moet de mogelijkheden, die de wet op het gebied van armoedebeleid biedt, optimaal benutten. De PvdA pleit er voor om het armoedebeleid ook toegankelijk te maken voor ondernemers met een laag inkomen. De PvdA wil dat kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen in de privésfeer mogelijk wordt gemaakt voor ondernemers.

Bij suggesties van de Cliëntenraad WWB voor verbetering of uitbreiding van voorzieningen wordt serieus bezien of dit kan worden uitgevoerd.

De PvdA wil de armoedeval voorkomen, waarbij mensen die net iets meer verdienen dan de bijstandsnorm, geen recht meer hebben op voorzieningen. Hierdoor zijn sommige mensen zelfs slechter af. De PvdA is voorstander dat voorzieningen glijdend worden afgebouwd, naarmate het inkomen stijgt.

Armoede door het maken van schulden dient aangepakt te worden via een schuldhulpverleningstraject, waarbij mensen door professionals geholpen worden om inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Waar mogelijk worden werkgevers of instanties als het UWV hier bij betrokken. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening mogen niet bestaan. De PvdA wil dat het traject voor schuldhulpverlening binnen vier weken wordt gestart om oploop van schulden te voorkomen. Het traject moet bovendien laagdrempelig zijn. Ook in de aanloop naar de start van deelname aan het traject moet ondersteuning plaatsvinden. In de afgelopen collegeperiode zijn er afspraken gemaakt met Woonplus om in een aantal wijken huisuitzettingen te voorkomen, met name gedurende het schuldhulpverleningstraject. De PvdA is blij dat deze aanpak voor de gehele stad geldt en dat de gemeente met alle verhuurders afspraken maakt.

Nog te vaak zijn mensen onbekend met de voorzieningen die voor hen beschikbaar zijn. De PvdA wil dat iedereen weet, snel kan vinden of verteld wordt welke voorzieningen beschikbaar zijn. Dit willen wij bereiken door het versterken van de formulierenbrigade, die mensen wijst op de beschikbare voorzieningen in het kader van het Schiedamse armoedebeleid. Maar ook door te wijzen op de beschikbare voorzieningen wanneer iemand met een vraag van een heel andere orde bij de gemeente, Stroomopwaarts of een wijkondersteuningsteam aanklopt en het vermoeden bestaat dat de voorzieningen niet bekend zijn. Indien maatschappelijke organisaties en kerken vermoeden dat bij hen bekende huishoudens voorlichting en hulp mislopen, dan moeten praktische afspraken ervoor zorgen dat de gemeente deze huishoudens alsnog in beeld krijgt.

Daarnaast dient de gemeente nauw samen te werken met de vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, zodat er gewerkt kan worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, er efficiënter samengewerkt en kennis uitgewisseld kan worden. De PvdA pleit bovendien voor een wijkgerichte aanpak binnen alle wijkondersteuningsteams met wijkcoaches, zodat hulpverlening dichter bij mensen en maatschappelijk organisaties in de wijk komt te staan.

Decentralisaties

De gemeente heeft in 2015 taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en de participatiewet van het rijk overgenomen. De invulling van deze taken is in Schiedam goed verlopen, geen Schiedammer is tussen wal en schip gevallen door deze verandering. Een van de belangrijkste overwegingen om tot de decentralisaties te komen is dat de gemeenten beter in staat zullen zijn om dit te organiseren, meer maatwerk kunnen leveren en een integralere aanpak kunnen realiseren. De PvdA wil dat de komende jaren aandacht wordt besteed aan het maatwerk en de integrale aanpak; na de transitie is het nu tijd voor de transformatie. Het verder verbeteren en optimaliseren van zorg, jeugdzorg en participatiewet is een traject van jaren.