5. Voorzieningen

De PvdA wil op het gebied van voorzieningen:

  • voorzieningen passend bij de Schiedamse maat
  • vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren als belangrijke motor van de stad
  • sport stimuleren op aantrekkelijke accommodaties<

Beschikbaar en toegankelijk

De PvdA Schiedam vindt het belangrijk dat voorzieningen voor iedere Schiedammer beschikbaar en toegankelijk zijn. Het is daarom belangrijk voorzieningen dicht bij mensen aan te bieden. Door forse bezuinigingen vanuit het rijk is dit een lastige opgave. De afgelopen perioden is gebleken dat niet alle bestaande voorzieningen gehandhaafd konden worden. Het is daarom belangrijk te zoeken naar nieuwe concepten voor het aanbieden van voorzieningen.

Uitgangspunt bij het aanbieden van voorzieningen is dat de Schiedamse maat voorop staat. Dit houdt in dat voorzieningen moeten passen bij de grootte van de stad Schiedam. Schiedamse voorzieningen moeten passen bij een stad die de ambitie heeft om sociale stijging te bereiken en die alle inwoners mee wil laten doen. Ook in sportieve zin.

Bij het aanbieden van voorzieningen spelen vrijwilligers een steeds belangrijker rol. De financiële middelen worden voor de gemeente minder, maar mensen zijn zelfbewust en weten waar behoefte aan is in hun wijk. Vrijwilligers spelen daarbij een onmisbare rol. De PvdA wil dat de gemeente vrijwilligerswerk blijft stimuleren en faciliteren, onder andere door de steun- en adviespunten. Het doel hiervan is een gemakkelijke uitwisseling van vraag en aanbod mogelijk te maken en zo de kennis en kunde van vrijwilligers optimaal te benutten om van Schiedam een fijnere stad om in te wonen te maken.

De PvdA wil dus:

  • voorzieningen die passen bij de Schiedamse maat;
  • vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren als belangrijke motor van de stad;
  • sport stimuleren op aantrekkelijke accommodaties.

Voorzieningen in buurt en wijk

Wijkcentra en buurtcentra zijn net als nieuwe vormen van ontmoetingsplekken die gecreëerd worden in sommige wijken belangrijke voorzieningen. Wijkcentra maken contacten tussen mensen eenvoudiger en dragen een steentje bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Tevens is het een plek om een cursus te volgen, muziek te maken, of het gewoon gezellig te hebben. Wijkcentra in Oost, West, Zuid, Nieuwland, en Groenoord moeten blijven bestaan. Daarnaast is de PvdA voorstander van wijkcentra en buurthuizen waar een nauwe samenwerking is met de wijkondersteuningsteams en partners uit de wijk.

Ook is de PvdA voorstander om nieuwe vormen van ontmoetingsplekken te stimuleren, zoals de Buren van Oost, de BuurTvrouw naast De Erker in West , De Brug, het Zimmertje en het Beethovenplein in Noord.

De afgelopen collegeperioden zijn op diverse plekken in de stad, zoals scholen, wijkcentra, verzorgingshuizen uitleenpunten van de bibliotheek gerealiseerd. De PvdA wil deze uitleenpunten continueren en verdere uitbreiden.

 

Sport en recreatie

Sport en bewegen zijn waardevol. Het bevordert de gezondheid en draagt bij aan maatschappelijke participatie, sociale cohesie en ontplooiingsmogelijkheden. De gemeente moet sport en bewegen faciliteren en stimuleren voor jong en oud. De PvdA wil sporten in de wijk stimuleren. De gemeente houdt bij de inrichting van de openbare ruimte ook rekening met de mogelijkheden om te sporten.

Door aanleg van de A4 is een herschikking op gang gekomen waardoor sport een impuls heeft gekregen, ook op de bestaande sportparken Thurlede en Harga. Een hockeysportcentrum is gerealiseerd. Een aantal sportverenigingen op Harga verhuist naar vernieuwde accommodaties. Met de sportverenigingen op Thurlede worden afspraken gemaakt. Ook wil de PvdA de samenwerking van sportverenigingen verder stimuleren, zodat accommodaties en velden beter worden gebruikt.

Door sportvoorzieningen te herschikken worden moderne en optimaal te gebruiken sportaccommodaties en vitale sportverenigingen bevorderd. Bijvoorbeeld door onderbenutte sportvelden juist beter te benutten en zo geld te besparen dat weer kan worden ingezet om recreatie in de buurt te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is de wens van de PvdA om Schiedamse schoolpleinen geschikter te maken voor recreatie en voor sportactiviteiten.

De PvdA erkent de noodzaak van leszwemmen. Geen kind mag de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en verzorgers. Ouders en verzorgers die onvoldoende financiële middelen hebben moeten een beroep kunnen blijven doen op de gemeente. De PvdA wil dat geen kind de basisschool verlaat zonder zwemdiploma. Communicatie is hierin belangrijk. De PvdA heeft door samen te werken met anderen bereikt dat Zwembad Zuid is gerenoveerd en open blijft. De Stichting Vrienden van Zwembad Zuid participeert in het overleg Herontwikkeling Wilhelminahaven en omgeving. Ideeën en wensen zijn aangedragen om tot een ‘vernieuwd’ aantrekkelijk zwembad te komen als onderdeel van een sport- en ontmoetingscentrum. Dit als schakel tussen stad en havens. De PvdA staat positief tegenover dit plan en is benieuwd hoe de ambitie kan worden gerealiseerd. De PvdA wil dat zwemmen in Zuid mogelijk blijft.

Softdrugs

Schiedam kent op dit moment een maximum van vier coffeeshops. De PvdA vindt het prima dat deze voorzieningen er zijn, zolang ze geen overlast veroorzaken. Helaas is de aanvoer van de verkoopwaar nog officieel illegaal, waardoor een groot deel van de handel illegaal gebeurt. De noodzakelijke wietplantages leveren voor de stad veel overlast op. De PvdA pleit er bij het rijk voor dat ook aan de achterdeur daarom legaal kan worden aangevoerd. De PvdA wil dat de vergunningen voor coffeeshops geveild gaan worden. Zo kan een deel van het zwarte geld ten gunste komen aan de stad.