6. Cultuur

De PvdA wil op het gebied van cultuur:
  • een sterke cultuursector in Schiedam
  • zoveel mogelijk Schiedammers kennis laten maken met cultuur
  • ook Schiedammers met een klein inkomen in staat stellen cultuur te beleven

Cultuur als middel voor emancipatie voor iedereen

De PvdA vindt cultuur een onmisbare schakel in iedere samenleving. Ondanks alle inspanningen uit het verleden is nog een hoop te bereiken in onze veranderde en veranderende maatschappij waar cultuur een belangrijke rol in kan spelen. Zo is het voor een samenleving belangrijk dat cultuur zich blijft ontwikkelen.

In Schiedam is deze opgave ook duidelijk merkbaar. In Schiedam is de relevantie van cultuur vooral te vinden in emancipatie, verbinding en sociale stijging. Door cultuur komen mensen in aanraking met denkbeelden die niet direct van hun zijn. Denkbeelden die mensen aan het denken kunnen zetten over hun eigen wereldbeeld. Op die manier kunnen mensen ontdekken wat ze echt willen. Mensen kunnen zo zichzelf emanciperen. Daarnaast is cultuurbeoefening voor veel mensen gewoon een plezierige aangelegenheid.

De PvdA wil cultuur voor iedereen mogelijk maken. Onze inspanningen richten zich met name op het bereiken van mensen die normaliter niet met cultuur in aanraking komen en/of mensen die niet financieel draagkrachtig genoeg zijn om het zich te kunnen veroorloven. Om te zorgen dat iedereen betrokken wordt bij cultuur en iedereen de kans krijgt zichzelf te emanciperen wil de PvdA Schiedam:

  • een sterke cultuursector in Schiedam;
  • zoveel mogelijk Schiedammers kennis laten maken met cultuur;
  • ook Schiedammers met onvoldoende draagkracht in staat stellen cultuur te beleven.

Cultuurvoorzieningen

Goede culturele voorzieningen zijn nodig, waar mogelijk dichtbij Schiedammers. Cultuur in de wijk is belangrijk en is goed om verder te worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de inzet van cultuurscouts. De PvdA wil het aanbod naar de scholen en wijken door de cultuurscouts van Mooi Werk continueren. Bij nieuwe culturele initiatieven is betrokkenheid van de Schiedammers essentieel. De PvdA is voorstander van meer kunst en cultuur in de openbare ruimte; daarbij is ook aandacht voor het verbeelden van de geschiedenis van de stad.

De PvdA wil het Wennekerpand een centralere en culturele rol geven in Schiedam. De meerdere (culturele) instellingen in het Wennekerpand zorgen ervoor dat de cultuursector in Schiedam levendig èn betaalbaar blijft. Maar ook door een werkplek te zijn voor ZZP’ers. Meer samenwerking tussen de verschillende bewoners en gebruikers van het pand zal leiden tot een nog beter, breder aanbod.

De PvdA wil alle culturele instellingen, zoals het Theater aan de Schie en het Stedelijk Museum en Jenevermuseum in stand houden als belangrijke basisvoorziening voor Schiedammers. Samen met het Theater aan de Schie willen we de mogelijkheden van het verplaatsen van de ingang naar de Broersvest verkennen.

Het Stedelijk Museum en Jenevermuseum zijn van groot belang voor de aantrekkingskracht van Schiedam. Mede door de PvdA is het Stedelijk Museum gered, zijn zij meer tentoonstellingen voor Schiedammers gaan organiseren en wordt er beter samengewerkt met andere musea en culturele instellingen. De PvdA wil dit beleid krachtig voortzetten.

Het Nationaal Coöperatie Museum mag, als kleinste partij in de driehoek van het Museumkwartier, niet worden vergeten. Het is wel een erkend museum, maar draait volledig op vrijwilligers. Daarom is het nodig aangehaakt te blijven in de culturele samenwerking.

Toegankelijkheid

We willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Voor veel mensen is cultuur al bereikbaar. Voor deze mensen wil de PvdA de huidige voorzieningen in stand houden. Voor bepaalde groepen geldt dat deelname niet vanzelfsprekend is. Daarom wil de PvdA extra inzetten op twee doelgroepen: kinderen en Schiedammers met een laag inkomen.

Voor kinderen op de basisschool willen we het gemakkelijker maken om muziek- en toneellessen te volgen. Muziek- en toneelonderwijs is goed voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen en we willen hiervoor extra aandacht vragen. Kinderen op de middelbare school willen we bekend maken met het cultuuraanbod in Schiedam. Om dit te bereiken willen we het cultuur-educatieprogramma van het Theater aan de Schie en het Wennekerpand voortzetten. Scholieren moeten, tot op zekere hoogte, gratis met een ouder naar het theater toe kunnen.

Het cultuuraanbod moet voor iedere Schiedammer toegankelijk zijn. De PvdA wil daarom dat de mogelijkheden om gratis bij culturele instellingen binnen te komen worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor mensen met een klein inkomen en mensen met een mantelzorg-, senioren- of vrijwilligerspas. Denk daarbij aan het bezoeken van het Stedelijk Museum en voorstellingen in het Wennekerpand of het Theater aan de Schie.