7. Zorg

De PvdA wil op het gebied van zorg:

  • kleinschalige zorg dichtbij Schiedammers
  • mantelzorgers optimaal faciliteren
  • mensen zo lang en goed mogelijk thuis laten wonen

Zekerheid bieden

Voor de PvdA staat de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg centraal, ondanks dalende budgetten. Ook staat het Vlietlandziekenhuis onder druk als volwaardig ziekenhuis. Het is voor de PvdA prioriteit om de zorg op peil te houden en mensen zekerheid te bieden. De PvdA wenst dit te realiseren door enerzijds de zorg kleinschaliger aan te bieden in de wijk en anderzijds zorg efficiënter te maken door deze meer op maat aan te bieden. Ook vindt de PvdA dat de verschillende onderdelen van het sociaal domein beter met elkaar moeten worden verbonden.

De PvdA wil:

  • een halt toeroepen aan het schrappen van functies in het Vlietlandziekenhuis;
  • kleinschalige zorg dichtbij Schiedammers;
  • mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) optimaal faciliteren;
  • mensen zo lang en goed mogelijk thuis laten wonen;
  • zoeken naar nieuwe woonvormen voor onder andere ouderen.
  • Naast de vrijwilligerspas en matelzorgpas ook een seniorenpas.

Zorg in de wijk

Om de kwaliteit van zorg op peil te houden, is het belangrijk om in te zetten op zorg op wijkniveau. De PvdA zet zich daarom in op het verder uitbouwen van de wijkondersteuningsteams met aanvullende functies of aanvullende vormen van samenwerking met instellingen en personen.

Door zorg op deze manier aan te bieden kan er een nauwere band tussen zorgverleners, partners in de wijk en zorgvragers ontstaan. Enerzijds wil de PvdA hiermee bereiken dat mensen beter voorgelicht worden en er meer wordt gedaan aan preventie. Anderzijds wil de PvdA hiermee bereiken dat er bij het aanbieden van zorg beter rekening gehouden kan worden met de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de Schiedammers.  Door zowel in te zetten op preventie,  noodzakelijke behoeften te faciliteren en een goede samenwerking van hulpverleners binnen één huishouden, wordt geld en mensenkracht optimaal besteed.

Maatschappelijke betrokkenheid bij zorg

De gemeente is voortvarend begonnen met het verbinden van de verschillende onderdelen binnen het sociaal domein. Zo zijn er inmiddels zes wijkondersteuningsteams in Schiedam die hulp op maat integraal kunnen bieden volgens het principe “Een gezin, Een plan, Een regisseur”. Op verschillende manieren is de afgelopen jaren gewerkt aan proeftuinen waarin onder meer Stroomopwaarts en de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg rondom de wijkondersteuningsteams hebben samengewerkt. Denk hierbij aan het op tijd signaleren van problemen bij kinderen en het voorkomen van huisuitzetting. Deze succesvolle proeven zullen in 2018 ook in de rest van de stad worden ingevoerd. De PvdA vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor dit soort experimenten, waarbij succesvolle proeven worden uitgebreid naar alle wijken in de stad.

Cliënten dienen voor de gemeente altijd centraal te blijven staan. Zij moeten op de hulp van (zorg)organisaties kunnen blijven rekenen en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Zorgontvangers moeten nauw betrokken zijn en blijven bij het gemeentelijke beleid op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en de participatiewet Daarom is deelname van cliënten in een adviesraad Sociaal Domein van het grootste belang. De PvdA is bovendien van mening dat organisaties, die betrokken zijn bij de uitvoering van de WMO, jeugdzorg en de participatiewet periodiek beoordeeld blijven worden op ervaring, deskundigheid en de geleverde prestaties.

Naast de professionele zorginstanties zullen zorgbehoevende mensen in veel gevallen terugvallen op mantelzorg die verleend wordt door familieleden, vrienden of buren. Mantelzorgers hebben een belangrijke, maar vaak ook zeer zware taak. Mantelzorgers horen daarom zoveel mogelijk door de gemeente gestimuleerd en ondersteund te worden. De PvdA heeft hierin de afgelopen collegeperiode een begin gemaakt door mantelzorgers in staat te stellen te allen tijde een beroep te kunnen doen op het Steunpunt Mantelzorg, gratis parkeren voor mantelzorgers in te voeren en de vrijwilligerspas ook beschikbaar te stellen voor de mantelzorgers als blijk van waardering.

Bij de inkoop van zorg dient het sociale aspect centraal te staan. Belangrijk is dat de zorgaanbieder werkt met voor de patiënten vertrouwd en professioneel personeel, bij voorkeur zoveel mogelijk in vaste dienst. Aanbesteding van zorg is geen doel op zich. Aanbestedingen moeten als middel dienen om een beter aanbod voor de zorgvrager te creëren tegen een rechtvaardige prijs. Wanneer gekozen wordt voor het doen van een aanbesteding, dient zowel het belang van de patiënt als het belang van het zorgverlenend personeel centraal te staan.

De PvdA wil dat het voor cliënten duidelijk is waar zij met hun klachten en vragen terecht kunnen. De PvdA heeft zorgen over de betaalbaarheid van de zorgpremie en de bijdrage eigen risico. Op dit moment wordt de top-verzekering van de DSW voor de helft van de prijs verstrekt aan mensen met een laag inkomen in het kader van het armoedebeleid. De PvdA wil deze voorziening behouden.

Zorg voor ouderen

Vanwege de vergrijzing zal de vraag naar ouderenzorg de komende jaren toenemen. Daarom verdient ouderenzorg extra aandacht. De PvdA Schiedam wil dat mensen zo lang mogelijk in staat blijven om thuis te blijven wonen. Dat is prettig voor mensen zelf en het bespaart kosten. Dit vereist een woningvoorraad waar mensen langer kunnen blijven wonen. Ook nieuwe woonvormen zijn hierbij van groot belang, waarbij de wensen van de oudere Schiedammer centraal staan.

Eenzaamheid is, niet alleen onder ouderen, een groot probleem. De PvdA wil dat de gemeente, met de wijkondersteuningsteams en maatschappelijke organisaties als ouderenbonden, kerken en huisartsen, netwerken en actieprogramma’s opzet om eenzaamheid te verminderen.

De PvdA wil in aanvulling op de vrijwilligerspas en de mantelzorgpas een seniorenpas. Hiermee wordt het voor ouderen (financieel) eenvoudiger aan activiteiten in de stad deel te nemen.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. De PvdA vindt daarom dat maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid en het leven proberen beter maken voor mensen, op handen moeten worden gedragen. Waar mogelijk faciliteert de gemeente deze instellingen, bijvoorbeeld door goede en betaalbare huisvesting ter beschikking te stellen, een financiële bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten, of te ondersteunen bij organisatorische kwesties. Zeker vrijwilligersorganisaties mogen nooit op straat komen te staan doordat ze uit een gemeentelijk pand moeten verhuizen zonder goed alternatief.

Vlietlandziekenhuis blijft een volwaardig ziekenhuis

De positie van het Vlietlandziekenhuis als volwaardig ziekenhuis is onzeker. Schiedam en de regio hebben recht op een volwaardig ziekenhuis. De PvdA wil dat de gemeente, samen met de buurgemeenten als Vlaardingen, Maassluis en Nissewaard, zich maximaal inzet om het ziekenhuis in zijn geheel te behouden. De PvdA heeft volop bijgedragen aan een brede lobby om de kraamzorg te behouden; er zal meer nodig zijn om het schrappen van functies te voorkomen.