9. Milieu en verkeer & vervoer

De PvdA wil op het gebied van milieu en verkeer en vervoer:

 • milieuvriendelijke maatregelen stimuleren
 • beter openbaar vervoer, waaronder een ringbus en wijkbusjes
 • gratis OV voor 65+, minima en verhuizers

Uitgangspunten

Schiedam is een dichtbebouwde stad met in en om de stad veel verkeer en industrie. Op veel milieuvervuiling hebben we geen invloed, maar op uitstoot waar we wel invloed op hebben wil de PvdA – samen met Schiedammers en organisaties – extra maatregelen nemen om het milieu te verbeteren. Een goed verkeer- en vervoersbeleid draagt ook bij aan een beter milieu, en stelt iedereen in de maatschappij in staat om mee te doen, ongeacht zijn of haar inkomen of mogelijkheden.

De PvdA wil daarom:

 • milieuvriendelijke maatregelen en stadsvernieuwing stimuleren met miljoenenfonds voor duurzame stadsvernieuwing;
 • beter openbaar vervoer, waaronder een ringbus en onbemande busjes;
 • gratis OV voor  minima, AOW’ers en voor maximaal drie maanden voor huishoudens die naar of binnen Schiedam verhuizen.

 

Een beter milieu

De PvdA Schiedam vindt het belangrijk dat het milieu in Schiedam beter wordt. Schiedam ligt in één van de meest vervuilde gebieden van Nederland. Dit komt deels door factoren buiten Schiedam, zoals de haven en de chemische industrie. De PvdA wil daarom in regionaal verband een betere handhaving van milieunormen.

De PvdA Schiedam is in principe tegen privatisering en dus tegen verkoop van de aandelen van Energiebedrijf Eneco. Op dit moment is door een meerderheid van gemeentes een traject gestart om te onderzoeken of de aandelen verkocht kunnen worden. Hiervoor is een commissie ingesteld die onderhandelt namens de aandeelhouders voor verkoop. In tweede kwartaal van 2018 wordt dit onderhandelingsresultaat bekend. Wanneer de Schiedamse raad besluit te verkopen, stelt de PvdA daaraan de volgende voorwaarden aan de partij waar de aandelen aan verkocht worden:

 • Eneco blijft een duurzame koers volgen;
 • de werkgelegenheid blijft gegarandeerd;
 • de aandelen leveren een marktconforme prijs op.

 

De PvdA wil met de opbrengst van de verkoop van de aandelen een fonds scheppen waaruit duurzame en sociale energieprojecten voor Schiedammers kunnen worden betaald. Zo wil de PvdA dat alle sociale huurwoningen goed geïsoleerd zijn en dubbel glas hebben. Zo profiteren én het milieu én de mensen met de kleinste inkomens. Als de aandelen niet worden verkocht wil de PvdA dit fonds op een andere manier vullen, bijvoorbeeld door tegen een lage rente geld te lenen.

Het is daarnaast belangrijk om zelf maatregelen te nemen om van Schiedam een zo duurzaam mogelijke stad te maken. Iedere Schiedammer die zijn steentje wil bijdragen aan een beter milieu, moet dat kunnen doen.

De PvdA wil daarom:

 • Inzet op energiebesparing in het algemeen en het stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven. Hieronder vallen kleinschalige coöperatieve energiebedrijfjes die decentrale duurzame energieopwekking mogelijk maken en zorgen dat huishoudens genoeg energie weten op te wekken om niet langer een energienota te hoeven ontvangen. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen op daken;
 • Oprichten van een groen loket. Hierbij geeft de gemeente informatie aan inwoners die maatregelen willen nemen om duurzaamheid te bevorderen;
 • Informatie over energie besparen en opwekken beter toegankelijk maken;
 • Het draagvlak voor de introductie van gasloze complexen en buurten bevorderen, onder meer door met vormen van collectieve inkoop van kooktoestellen en pannen, de overgang naar elektrisch koken te vergemakkelijken.
 • Pioniers in energiebesparing stimuleren en regelgeving aanpassen dat initiatieven mogelijk worden;
 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het uitbreiden van walstroom in de havens.

 

De PvdA wil dat de gemeente verder bevordert dat de duurzaamheid van woningen in Schiedam verbetert. Enerzijds door het huidige woningaanbod energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door met Woonplus af te spreken dat zij woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen in hun woningvoorraad doorvoeren, zonder dat de huur van Schiedammers wordt verhoogd. Anderzijds door het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw te bevorderen en te verplichten dat nieuwe gebouwen energieneutraal worden gebouwd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat gebouwen met zonnepanelen worden gebouwd, of met warmtepompen.

De openbare ruimte wordt wat de PvdA betreft op natuurlijke en ecologisch verantwoorde manier beheerd, onder andere door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Afvalbeleid dient daarnaast gericht te zijn op zoveel mogelijk gescheiden afvalinzameling. Vooral voor Schiedammers die wonen in appartementen wordt er nog weinig afval gescheiden. Hier moet beter beleid voor worden gemaakt. Er moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk plaatsen zijn waar mensen hun afval gescheiden kunnen aanbieden. Ook moet de hoeveelheid zwerfvuil bij de ondergrondse containers omlaag.

De PvdA wil dat eisen op het gebied van duurzaamheid bij aanbestedingen en in bestemmingsplannen worden meegenomen. Uiteraard hoort de gemeente bij dit alles zelf het goede voorbeeld te geven en de duurzaamheid van de eigen gebouwen met de inzet van moderne technieken te verbeteren, zoals het plaatsen van zonnepanelen op publieke daken.

De PvdA wil stimuleren dat mensen meer elektrische voertuigen aanschaffen door het aanleggen van meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door zelf elektrisch te rijden.

Schoner en socialer vervoer

Mobiliteit is een middel om mensen in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. Tegelijkertijd is mobiliteit een grote bron van luchtvervuiling. Om de luchtkwaliteit in Schiedam te verbeteren, moeten we nadenken over schonere manieren van mobiliteit. De PvdA zet daarom volledig in op beter openbaar vervoer, betere fietspaden en fietsenstallingen, prettige voetpaden en elektrisch vervoer. Bij de aanleg van nieuwe wijken en herinrichting van straten, staan deze vervoerswijzen voorop. Bovendien zetten we in op de verkleining van de afstand tussen wonen en werken, zodat mensen naar hun werk kunnen lopen of fietsen.

De PvdA heeft oog voor de sociale functie van vervoer. Vervoer is een belangrijke factor voor mensen om deel te nemen aan de samenleving.

Prijs is een belangrijk instrument om mensen te verleiden van andere vervoerswijzen gebruik te maken. Ook is prijs een belemmering voor mensen met een klein inkomen om zich te vervoeren. Daarom wil de PvdA Schiedam dat op termijn al het openbaar vervoer gratis wordt. Omdat dit vanwege capaciteitsproblemen en kosten niet van vandaag op morgen kan, en de gemeente het rijk hier bij nodig heeft, kiest de PvdA voor een gefaseerde aanpak.

In deze collegeperiode is het openbaar vervoer gratis geworden voor iedereen met een klein inkomen. Dit wil de PvdA krachtig voortzetten. De PvdA wil daarnaast dat openbaar vervoer als tweede fase gratis wordt voor alle Schiedammers die AOW ontvangen. Als mensen verhuizen, maken zij een nieuwe afweging omtrent de wijze van vervoer richting werk. Dit is een moment waarop de gemeente mensen moet stimuleren om het openbaar vervoer als volwaardig alternatief voor de auto te zien. De PvdA wil dit bereiken door tijdelijk, voor de duur van drie maanden, een gratis OV-kaart aan te bieden aan mensen die verhuizen naar of binnen Schiedam.

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast gratis OV zet de PvdA daarom in op hoogwaardig openbaar vervoer voor alle wijken in Schiedam: iedereen zou op maximaal 500 meter van een OV-punt als een tram- of metrohalte moeten wonen. Wij zetten in op openbaar vervoer dat op ruime tijden beschikbaar is, vaak rijdt en in staat is mensen overal naartoe te vervoeren. Reizen met het openbaar vervoer moet daardoor ook voor autobezitters als vanzelfsprekend worden ervaren.

De PvdA wil bovendien dat er kleinschalig maatwerkvervoer als de Argosmobiel blijft en uitgebreid wordt, zodat minder mobiele Schiedammers ook vervoer hebben. Schiedam moet optimaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom moeten alle bushaltes worden voorzien van een gelijkvloerse instap.

Concrete maatregelen verkeer en vervoer

Om schoner en socialer vervoer mogelijk te maken, heeft de PvdA een aantal maatregelen in gedachte. Deze maatregelen zijn er voornamelijk op gericht vervoer te voet, per fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken: deze vormen van vervoer moeten daarom prioriteit krijgen bij de inrichting van de stad. De PvdA wil daarom:

 • Bij herinrichting van wegen de fiets en lopen voorrang krijgen boven de auto.
 • Verkeerslichten zodanig instellen dat de prioriteit wordt gelegd bij een snelle doorstroming voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.
 • Het centrum verder autoluw maken. De auto wordt verder teruggedrongen door minder parkeren op straat toe te staan. Met parkeergarages worden afspraken gemaakt dat ook bewoners daar kunnen parkeren.
 • Samen met bewoners willen we nadenken over oplossingen voor parkeerproblemen. Denk hierbij aan het aanleggen van (ondergrondse) parkeergarages bij nieuwbouwprojecten en het vinden van een oplossing voor de parkeerproblematiek in de oude wijken.
 • De minimum parkeernorm afschaffen voor woningen binnen de invloedssfeer van hoogwaardig openbaar vervoer. Nu nog moeten veel huizen en bedrijven van een minimum aantal parkeerplaatsen worden voorzien, zonder dat daar vaak behoefte aan is. De huidige parkeernormen belemmeren veel ontwikkelingen, leiden tot minder kwalitatieve ontwikkelingen, leegstand van parkeerplaatsen en zorgen bovendien voor meer automobiliteit waar uitstekende alternatieven beschikbaar zijn.
 • Dat er een goed busnet is, met name in wijken die nog niet voorzien zijn van een metro- of tramlijn. De gemeente moet daarom het initiatief nemen dat er een busringlijn komt die alle wijken met elkaar verbindt en die ervoor zorgt dat belangrijke voorzieningen binnen wijken goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
 • Dat er een onbemande pendel komt tussen de metrostations Vijfsluizen en Vlaardingen Oost.
 • Dat in de buurt van OV-knooppunten veilige en gratis fietsenstallingen komen.
 • In wijken, met name de vooroorlogse, door middel van buurtinitiatieven meer fietsenstallingen realiseren.
 • In de stad een deelfietsensysteem komt, zodat bewoners zonder fiets er makkelijk een beschikbaar hebben.
 • Een stadsdistributiecentrum om de uitstoot van vrachtwagens tegen te gaan. Vrachtwagens leveren aan de rand van de stad voorraden af, die vervolgens met kleinere elektrische busjes vervoerd worden naar de eindbestemming in de stad. Doel hiervan is de luchtkwaliteit te verbeteren en de overlast voor inwoners te verkleinen door te voorkomen dat grote vrachtwagens de stad in rijden.

De gemeente Schiedam kan echter niet alles zelf oplossen. De PvdA wil dan ook dat de gemeente op regionaal gebied pleit voor een aantal projecten. Allereerst wil de PvdA dat station Kethel zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt en dat de spoorlijn Delft – Schiedam viersporig wordt gemaakt. Station Schiedam Centrum moet uiteraard altijd een intercitystation blijven. De gemeente moet hier naar alle overheden op de sterkst mogelijkste manier voor blijven pleiten.

Daarnaast wil de PvdA dat het tramnet met een aantal tracés wordt uitgebreid, waaronder

 • Woudhoek – Station Kethel – Station Schiedam Centrum
 • Marconiplein – De Gorzen – Wilhelminahaven – Vijfsluizen – Vlaardingen
 • Woudhoek – Delft Tanthof.

De PvdA wil een uitbreiding van de metro door toevoeging van de stations Parkweg en Harga aan de Hoekse Lijn en realisering van een Zuidtangent Schiedam Centrum – De Gorzen – Waalhaven – Zuidplein – Kralingse Zoom.

De PvdA wil dat Schiedam de hele dag wordt aangetakt op de Waterbus. Het bestaande experiment tussen de Maasboulevard en Heijplaat moet permanent worden en bovendien rechtstreeks naar Rotterdam gaan varen.