Deel 1. Een nog socialere stad in 2018

 

Ons programma bestaat uit twee delen: sociaal en ruimte. Hieronder leest u de inleiding voor het deel ‘een nog socialere stad in 2018’.

Inleiding sociale stad

Het sociaal beleid van de PvdA Schiedam staat de komende jaren vooral in het teken van sociale stijging. Welzijn, zekerheid, solidariteit, duurzaamheid en ontplooiing zijn hierbij voor ons de kernbegrippen. Dit bereiken we door in te zetten op meer werkgelegenheid, goed onderwijs, een rechtvaardig armoedebeleid en goede wijk- en culturele voorzieningen.

In 2022 zijn in Schiedam meer banen, zodat de werkloosheid lager is. Schiedammers die onverhoopt geen werk hebben en daardoor in de richting van de armoedegrens komen, kunnen altijd terugvallen op een ruimhartig armoedebeleid. De PvdA laat niemand los. Ook probeert de gemeente deze Schiedammers zo snel mogelijk op een positieve manier weer naar werk te begeleiden, of te scholen zodat zij een betere positie hebben op de arbeidsmarkt.

Er wordt in de periode tot 2022 volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van sociale zekerheid, om deze in de toekomst op een hoog niveau te kunnen houden.

In afgelopen periode zijn veel taken van het rijk overgenomen, zoals bijvoorbeeld de WMO, jeugdzorg en de Participatiewet. Eén van de belangrijkste overwegingen om te decentraliseren was dat de gemeenten beter in staat zijn om dit te organiseren, meer maatwerk kunnen leveren en een integralere aanpak kunnen realiseren. Het overnemen van de taken is succesvol verlopen. Ons streven is dat in 2022 WMO-zorg, jeugdzorg en participatie verder verbeterd zijn.

Onderwijs staat in 2022 op een hoger niveau in alle lagen van het onderwijs. Onze VMBO’s en MBO’s werken nauw samen met het bedrijfsleven om jongeren een zo goed mogelijke praktijkopleiding te geven. Ook bieden ze studies aan waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. Er zal veel inventiviteit van schoolbesturen gevraagd worden om het lerarentekort kleiner te maken.

Voorzieningen zijn in 2022 beter. Dit komt door veel meer slimme samenwerkingsverbanden tussen instellingen als buurthuizen, wijkcentra, scholen, bibliotheken, sportverenigingen en wijkondersteuningsteams. Buurtbewoners zijn meer betrokken bij hun voorzieningen, bijvoorbeeld doordat ze een buurthuis zelf besturen. Maar ze creëren ook zelf voorzieningen: de gemeente moet open staan voor buurtinitiatieven die beter aansluiten bij de behoefte. In elke wijk speelt het wijkondersteuningsteam een centrale rol. Schiedam heeft in 2022 moderne en goed uitgeruste sportparken en sportverenigingen. Dankzij de aanleg van de A4 kan fors verder worden geïnvesteerd in vernieuwing, sportstimulering en samenwerking.

De culturele sector bloeit in 2022 als nooit tevoren. De samenwerking tussen culturele instellingen vergroot het bereik. De toegankelijkheid van cultuur wordt verbreed door lage prijzen voor Schiedammers en gratis toegang voor mensen met een klein inkomen.

Schiedam is een stad voor iedereen

De PvdA accepteert nooit discriminatie, geweld en intimidatie tegen wie anders is. Mensen mogen zich nooit ‘gegijzeld’ voelen in hun eigen wijk en woning. De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor veilige wijken waar iedereen in vrijheid kan leven zonder intimidatie en getreiter van andere buurtbewoners omdat iemand anders is.

De PvdA streeft naar een gelijke behandeling van iedereen in Schiedam. Dit geldt ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen (LHTBI’s). Ook wil de PvdA dat LHBTI’s niet meer te maken krijgen met geweld en discriminatie. Schiedam voert nu een actief LHBTI-beleid. De PvdA wil dat voortzetten.

De PvdA wil het bedrijfsleven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van LHBTI op de werkplek. En we pleiten voor rolmodellen en ambassadeurs die acceptatie van seksuele diversiteit in eigen kring bevorderen.