Deel 2. Een mooie en duurzame stad in 2018

Deel 2. Een mooie en duurzame stad in 2018

Dit is de inleiding op het tweede deel van het verkiezingsprogramma, dat gaat over de onderwerpen, ruimtelijke ordening, wonen, groen, verkeer en vervoer en wijken.

Een mooie en duurzame stad in 2018

In dit deel komen onze plannen voor de inrichting van de stad, verkeer en vervoer, milieu en de openbare ruimte aan bod. De ruimtelijke sector staat ook in het teken van het vergroten van de sociale stijging, waarbij welzijn, duurzaamheid en ontplooiing voor ons kernbegrippen zijn.

Iedere Schiedammer heeft recht op een betaalbare en fatsoenlijke woning. Daarom moeten de slechte sociale huurwoningen zo snel mogelijk worden gerenoveerd of gesloopt zodat er nieuwe kunnen worden gebouwd. In Schiedam is in 2022 meer gebouwd voor jongeren en ouderen. Schiedam is een dichtbebouwde stad. Om de stad leefbaar te houden wordt het bestaande groen gekoesterd en worden nieuwe bedrijven en huizen zoveel mogelijk geconcentreerd langs openbaarvervoerlijnen. Veel wijken moeten verder worden herontwikkeld, zoals Oost, West, Nieuwland en Groenoord, zodat de achterstanden van deze wijken worden ingelopen.

Schiedam wordt samen met de Schiedammers gebouwd. Bij herontwikkeling van wijken en de ontwikkeling van renovatie- en nieuwbouwplannen worden altijd buurt- en wijkbewoners betrokken die mee mogen beslissen over de toekomst van hun wijk. De basishouding van de gemeente is hierbij altijd positief.

Bij herontwikkeling bouwen we niet meer gescheiden woonwijken, kantoorlocaties en recreatievoorzieningen, maar worden deze gemengd als hierdoor niet onevenredige overlast ontstaat. Hierdoor ontstaat een levendiger en veiliger stad. Gebouwen worden daarbij zoveel mogelijk zo gebouwd dat er in de toekomst een andere bestemming aan gegeven kan worden. Ook zijn we in 2022 een eind opgeschoten met het vernieuwen van de sociale huurvoorraad, zodat iedereen een fatsoenlijk huis heeft, en zijn veel woningen gebouwd in het middensegment waar nu een tekort aan is.

Schiedam is in 2022 ook een stad voor studenten. Er zijn veel studentenwoningen gebouwd rondom het station en zo dragen studenten bij aan de levendigheid en het in stand houden van voorzieningen in Schiedam. Als studenten in Schiedam komen wonen, is er een grotere kans dat zij na hun studie in Schiedam blijven wonen en een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de lokale economie.

Schiedam loopt in 2022 voorop op milieugebied. Er wordt veel gedaan aan energiebesparing; lokale initiatieven om gezamenlijk groene energie op te wekken bloeien. Elke sociale huurwoning is geïsoleerd, heeft dubbel glas en kent geen geisers meer. Verder is de groene ruimte in Schiedam beschermd en van een hoger kwalitatief niveau.

De PvdA Schiedam wil de duurzame stadsvernieuwing stimuleren en daartoe een fonds voor duurzaamheid en wijkvernieuwing starten. Samen met Schiedammers, maatschappelijke organisaties en Woonplus worden de plannen voor de besteding van het fonds uitgewerkt.

Schiedam wil het openbaar vervoer fors stimuleren door de aanleg van nieuwe tram- en metrolijnen en zet er bij Rijk en regio volop voor in dat deze worden gebouwd. Voor vervoer binnen Schiedam is daarnaast de prioriteit het instellen van een ringbus en de introductie van nieuwe vormen van mobiliteit voor mensen die behoefte hebben aan vervoer voor de voordeur, zoals het Argosmobiel. Ook is het openbaar vervoer gratis voor minima, met een uitbreiding van AOW’ers. Om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen krijgt iedere naar of binnen de stad verhuisde Schiedammer voor drie maanden gratis openbaar vervoer.

Schiedam is in 2022 een fiets-, voetgangers- en OV-vriendelijke stad. Bij het opknappen van wegen en wijken staan deze vervoersvormen centraal. De ruimte voor het autoverkeer in de binnenstad is verder teruggedrongen, waardoor voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Hierdoor kunnen extra functies worden toegevoegd die het centrum verlevendigen waardoor de aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen wordt vergroot. De stad wordt aantrekkelijker voor bezoekers, onder meer door de wegen naar de stad er veel aantrekkelijker te laten uitzien.