Hoofdstuk 2. Werkgelegenheid

De PvdA wil op het gebied van werkgelegenheid:

  • de werkgelegenheid in Schiedam vergroten
  • Schiedammers zo goed mogelijk begeleiden naar werk
  • fraude in de sociale zekerheid bestrijden

Werkgelegenheid als factor voor succes

Goede werkgelegenheid is essentieel voor een succesvol Schiedam. Het hebben van werk is belangrijk voor de mens als individu. Onderzoek toont aan dat werk mensen een gevoel van eigenwaarde biedt en dat zij zich daardoor gezonder voelen, minder last hebben van depressies en minder een beroep doen op zorg.

De PvdA vindt werk een essentiële factor om sociale stijging mogelijk te maken. Daarom wil de PvdA dat iedereen die kan werken een baan heeft of voorbereid en begeleid wordt om aan een baan te komen. Het is niet voor iedereen makkelijk werk te vinden. De PvdA vindt dat de gemeente zich in moet spannen om van werkgelegenheidsbeleid een succes te maken. Enerzijds door werkgelegenheid te bevorderen, anderzijds door Schiedammers klaar te stomen voor hun rol op de arbeidsmarkt. Wie niet zelf een baan kan vinden, wordt op een positieve manier begeleid naar werk. De gemeente creëert waar mogelijk ook zelf maatschappelijk nuttig werk,

Van oudsher is er een rol weggelegd voor de gemeente bij het overeind houden van een sociaal vangnet. Door de Participatiewet heeft de gemeente meer mogelijkheden gekregen zelf beleid te maken. De eisen die de maatschappij aan dit gemeentelijke vangnet stelt, veranderen. Voor de PvdA zal het uitgangspunt zijn en blijven dat er een goed sociaal vangnet moet zijn. We willen dit vangnet geschikt maken voor de wereld van morgen en daarom experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, als bijvoorbeeld een basisinkomen of basisbanen.

  • De PvdA wil dus:
  • de werkgelegenheid in Schiedam vergroten;
  • Schiedammers zo goed mogelijk begeleiden naar werk;
  • experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid.

Vergroting werkgelegenheid

De PvdA vindt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente bij het vergroten van de werkgelegenheid in Schiedam. Deze rol is in de eerste plaats faciliterend. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn zich in Schiedam te vestigen en het werk dat er is, moet kansen bieden voor Schiedammers.

De PvdA wil dat de gemeente bedrijven actief naar Schiedam trekt. Dit doen we bij voorkeur door bedrijven aan te trekken die een grote potentiële toekomstwaarde voor Schiedam hebben. In Schiedam zijn diverse goed presterende bedrijven gevestigd. Nieuwe bedrijven vormen kansen voor innovatie, door daarop aanvullen of juist onverwachte combinaties van kennis te vormen. Prioriteit geven we aan bedrijven in de offshore, het milieu en de gezondheidszorg.

Daarnaast vindt de PvdA dat de gemeente een actieve grondpolitiek moet voeren die aan het vergroten van de werkgelegenheid bijdraagt. Dit houdt in dat grond in erfpacht wordt uitgegeven, zodat de gemeente blijvend kan (bij-)sturen op het gebied van werkgelegenheid. De PvdA wil dat bedrijventerreinen beschikbaar worden gesteld voor nieuwe bedrijven of de uitbreiding van bestaande bedrijven en dat ook de laatste verouderde bedrijventerreinen worden heringericht.

Bestemmings- of Omgevingsplannen dienen zo geformuleerd te worden dat gewenste bedrijven zich in Schiedam kunnen vestigen. Daarnaast moeten bestemmingsplannen en de vergunningsuitgifte zo worden ingericht dat het voor starters gemakkelijker wordt een bedrijf aan huis te beginnen. Om te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst een controlerende en activerende rol op het gebied van het vergroten van werkgelegenheid kan blijven uitoefenen, wil de PvdA dat grond alleen via erfpacht uitgegeven wordt.

De PvdA wil dat de gemeente bij aanbestedingen kijkt of er ruimte is om een percentage van het werk uit te laten voeren door Schiedammers die op zoek zijn naar een baan. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, wordt als eis een bepaalde social return on investment opgenomen in de aanbesteding. Er wordt hierbij extra aandacht besteed aan werk voor Schiedammers met een arbeidshandicap.

Begeleiding naar werk

Als Schiedammers onverhoopt werkloos worden, moet de gemeente hen, indien nodig en voor zover mogelijk, actief begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. De PvdA wil dit bereiken door per Schiedammer of groep Schiedammers – zoals de 50+’ers, jongeren en statushouders – te bekijken wat hij of zij nodig heeft om snel aan de slag te komen. Maar ook de ondernemer te vragen welke begeleiding hij nodig heeft om dit succesvol te laten verlopen. Een individuele benadering met inachtneming van de individuele kwaliteiten en behoeften van de Schiedammer staat hierbij voorop.

Het verbeteren van de contacten met het onderwijs en het bedrijfsleven is van groot belang bij het naar werk begeleiden van uitkeringsgerechtigden. De PvdA wil dat er wordt doorgegaan met het versterken van de banden tussen ondernemers, opleidingen en overheid (de drie O’s) om zo in te kunnen spelen op nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, van werkgevers èn werknemers.

Naast een directe begeleiding naar werk, wil de PvdA inzetten op scholing die aansluit op de Schiedamse en regionale arbeidsmarkt. Opleidingen die aansluiten op sectoren waarin Schiedam het goed doet, moeten worden gestimuleerd. Er is intensiever contact nodig tussen het bedrijfsleven en het Schiedamse onderwijs. Hierin wordt onder andere uitgewisseld over welke vaardigheden leerlingen moeten beschikken om te kunnen starten in het bedrijfsleven. Van scholen en leraren wordt verwacht dat men hier ook zelf een actieve rol in speelt. De gemeente stimuleert jongeren te kiezen voor een opleiding waar werkgelegenheid is, zoals de maakindustrie, Off-Shore, milieu, zorg en de bouwsector die weer aantrekt. Verder wil de PvdA uitbreiding van de pilot vakopleiding in het VMBO en MBO.

De PvdA wil daarnaast dat mensen hun leven lang blijven leren. Naast werkzoekenden wil de PvdA dat dit ook geldt voor mensen die een baan hebben. Mensen kunnen namelijk hun baan verliezen door automatisering of outsourcing naar lage-lonen-landen. Ook worden mogelijkheden gecreëerd om zo passend werk bij de leeftijd te doen. De gemeente onderzoekt met bedrijfsleven en vakbonden de mogelijkheden om het benutten van landelijke fondsen te vergroten; dit versterkt de weerbaarheid van werknemers en voor bedrijven zijn ze breder dus duurzamer inzetbaar. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat het eigen personeel een leven lang blijft leren.

Sterke en moderne sociale voorzieningen

Zolang Schiedammers nog geen werk hebben, dient er een sterk sociaal vangnet voor hen te zijn. Dit houdt in dat zij recht hebben op een fatsoenlijke uitkering en positieve ondersteuning vanuit de gemeente. De PvdA gelooft erin dat iedereen het beste uit zijn leven wil halen. Daarom moet de gemeente werkzoekenden positief tegemoet treden. Tegelijk vindt de PvdA dat wie wat terug kan doen voor de maatschappij, gestimuleerd moet worden dit ook te doen. Dit is goed voor de Schiedammer zelf, omdat deze dan in het arbeidsproces blijft en zich persoonlijk blijft ontwikkelen. Daarnaast profiteert de stad ervan als mensen een bijdrage aan de samenleving leveren.

In Schiedam bestaat sinds een paar jaar Stroomopwaarts. Dit is het participatiebedrijf waarbij wordt samengewerkt met Vlaardingen en Maassluis. Stroomopwaarts zorgt voor nuttig werk voor mensen met een arbeidsbeperking en moet mensen met een bijstandsuitkering naar werk begeleiden. De PvdA wil dat:

de gemeente ook op de lange termijn de zorg voor mensen met een arbeidsbeperking voor zijn rekening blijft nemen, ook als de budgetten vanuit het Rijk harder krimpen dan realistisch is;
in samenwerking met bijstandsgerechtigden een persoonlijk plan van aanpak wordt gemaakt om aan de slag te komen, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met iemands kwaliteiten, motivatie en kansen; het aanbod kan bestaan uit scholing, een leer-werktraject, een proefplaatsing, of het vrijwillig leveren van een tegenprestatie. Hierbij geldt dat deze tegenprestatie van beperkte duur moet zijn en er sprake moet zijn van zicht op werk.
alle trajecten zoveel mogelijk uitzicht bieden op werk, passen bij de kennis, kwaliteiten en motivatie van de persoon, bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en van beperkte duur zijn; bij alle trajecten mag geen sprake zijn van verdringing van bestaande werkgelegenheid;
eigen ondernemerschap wordt gestimuleerd;
bedrijven waar zaken mee wordt gedaan worden gescreend;
Schiedammers die zelf over goede vaardigheden beschikken om werk te vinden, ook op maat gesneden begeleiding kunnen krijgen als ze daar zelf om vragen.

Voor de PvdA staat bij dit alles de kwaliteit van werk voorop. Dit houdt in dat uitbuiting wordt voorkomen. Het aantal uren in verhouding tot de uitkering mag nooit onder het minimumloon komen.

Geen Schiedammer mag, wat de PvdA Schiedam betreft, onder het bestaansminimum komen. Zeker niet als de gemeente daarin een verantwoordelijkheid heeft. De PvdA wil sancties uitsluitend toepassen indien sprake is van verwijtbaar gedrag en fraude. Een bijstandsuitkering is immers zo laag dat je van minder niet kan leven. Ook mogen Schiedammers geen slachtoffer worden van fouten tussen overheden, waardoor Schiedammers onder het bestaansminimum komen. De gemeente doet er alles aan om dergelijke situaties te voorkomen.

Werk verandert in de toekomst. Door automatisering is de verwachting dat er in de toekomst niet genoeg werk is voor iedereen. Daarom wil de PvdA experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid. Hierbij kan gedacht worden aan experimenten met een basisinkomen. Er is onvoldoende bekend over de effecten van dit soort regelingen. Experimenten kunnen helpen om te begrijpen welke vormen van sociale zekerheid werken, en welke niet.

Steeds meer Schiedammers zijn ZZP’ers. Een groot deel ervan creëert economische groei en draagt bij aan innovatie. De gemeente moet bij het maken van sociaal beleid meer rekening houden met wat ZZP’ers willen en wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld door hen ook in aanmerking te laten komen voor regelingen in het kader van het Schiedamse armoedebeleid. Daarnaast moet de stad ondernemersnetwerken en ontmoetingsplaatsen stimuleren waar het uitwisselen van kennis en mogelijke opdrachten plaatsvindt.

Naast het verbeteren van sociale voorzieningen, vindt de PvdA het ook nodig fraude en overtredingen in de sociale sfeer aan te pakken. Solidariteit valt en staat immers met het eerlijk gebruik maken van voorzieningen. Handhaving van arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk om uitbuiting, concurrentievervalsing en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Er moet aandacht zijn voor de problematiek rondom werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als voor andere werknemers.