De 10 bouwstenen

Volg de link voor het verkiezingsprogramma Bouwen aan Vertrouwen in PDF formaat,

Copy of PvdA VKP v2[4931]

Samenvatting 

Of je nu alleen AOW hebt of een veelvoud modaal, huurt of koopt, achter een bureau zit, ondernemer bent of met je handen werkt…wij gaan voor een beter Schiedam voor iedereen. We gaan voor een stad waar ieders stem telt, iedereen deelneemt en ieders belangen worden verdedigd.

Daarbij zijn betrouwbaarheid van de overheid en vertrouwen in de inwoners noodzakelijke ingrediënten. Dit kan alleen in een stad waar we tegenstellingen overbruggen, elkaar vertrouwen en investeren in elkaar.

Daarbij kijkt de Schiedamse PvdA zeker ook pragmatisch naar de problemen en kansen in onze stad; gemeentekwesties pak je nu eenmaal niet aan met louter ideologie.

Gelukkig hebben we een brede Schiedamse kandidatenlijst met kennis van zaken en een bewezen staat van dienst in het bedrijfsleven of de publieke sector. Zij beloven zich met volle overgave aan in te zetten voor de 10 onderstaande bouwstenen voor onze stad.

  1. De woningen die Schiedam nodig heeft 

Bouwen om fijn en fatsoenlijk te wonen, om ruimte te creëren voor bestaande en nieuwe Schiedammers en om de stad mooier te maken. Dat vraagt om aandacht.

Er is een grote behoefte aan betaalbare huizen zoals voor starters, ouderen en studenten. Tegelijkertijd moeten we ruimte bieden aan het midden en hogere segment om wooncarrière mogelijk te maken en kwetsbare wijken de benodigde impulsen te geven. Veel woningen verkeren in een gebrekkige staat, dat moet beter door bijvoorbeeld renovatie of sloop.

Het creëren van schaarste door opkopers en huisjesmelkers moet hard aangepakt worden. Woninguitbuiting met toenemende misstanden zoals overbewoning en excessieve huurprijzen gaan wij actief tegen. Bijvoorbeeld door een zelfbewoningsplicht en het actief begeleiden van bewoners richting de huurcommissie. Iedereen heeft recht op een woning, niemand op 150 om snel winst mee te maken.

  1. Leefbaarheid kwetsbare wijken stevig aanpakken 

Het is écht nodig om delen van onze oude stadswijken aan te pakken. Verpauperde panden worden opgekocht en opgeknapt. Met de Rotterdamwet stellen we eisen aan nieuwe bewoners voor een gezonde populatie. En het onderhoudsniveau van onze straten moet omhoog.

Ook wil de PvdA doorgaan met de aanpak van de problematiek rondom de huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen door voortzetting van de ‘MOE-landeraanpak’. Huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus moeten hard worden aangepakt. We zorgen voor regelgeving waarmee snel en effectief ingegrepen kan worden.

  1. Samen voor hen die het moeilijk hebben 

We gaan uit van eigen kracht, maar als je het écht lastig hebt, financieel of persoonlijk, dan moet je op je stadsgenoten en de gemeente kunnen rekenen. Als PvdA geven we daarom aandacht aan armoedebestrijding en (gezins-)ondersteuning. Niet van achter het bureau maar bij de mensen thuis en op straat. Er is namelijk ook veel “stille” armoede, mensen die niet naar de voedselbanken durven, die al jaren zonder gas en licht zitten. Signalering is dan een belangrijk punt voor wijkteams, scholen, huisartsen etc.

In Schiedam zijn er gelukkig ook veel vrijwilligers en instanties die zich inzetten met goede concrete resultaten. Samen geven we steun aan hen die dat nodig hebben. Het hoort bij de solidariteit waar wij voor staan en het betaalt zich terug in de maatschappij.

  1. Goede zorg dichtbij 

De zorg moet goed, bereikbaar en betaalbaar zijn, zodat alle Schiedammers toegang hebben op het moment dat ze zorg nodig hebben. De PvdA wil de zorg dichtbij houden, voldoende handen aan het bed, mantelzorgers ondersteunen en minder bureaucratie bij gemeentelijke regelingen. Informatie over zorg moet duidelijk en eenvoudig zijn, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen.

Daarnaast zullen we meer gaan inzetten op preventieve zorg en gezonde leefstijlen. Ook met beperkte beschikbare middelen en aandacht voor eigen verantwoordelijkheid, blijft het belangrijkste dat mensen kunnen rekenen op solidariteit en adequate zorg.

  1. Kansen voor elk kind 

Inzet op kansengelijkheid is een groot goed voor de PvdA en door corona nog harder nodig dan voorheen. Samen met scholen, (kinderopvang)organisaties, leraren, ouders en kinderen, willen we de ongelijkheid in het onderwijs tegen gaan door ons in te zetten voor een goede onderwijskwaliteit, voldoende gekwalificeerde leraren en het aanpakken van leerachterstanden door het creëren van de juiste randvoorwaarden. Wij werken aan gedegen schoolgebouwen met ventilatiesystemen die voldoen aan de gestelde eisen.

Verder blijven we ons inzetten voor een goede aansluiting tussen Voor- en Vroegschoolse Educatie en scholen en de aansluiting en afstemming tussen onderwijs en zorg. Daarnaast is het bestrijden van laaggeletterdheid een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

  1. Ondernemerschap bevorderen en werkgelegenheid creëren 

Schiedam is een aantrekkelijke stad voor het bedrijfsleven. De infrastructuur en bereikbaarheid zijn goed en door onze ligging aan de haven kunnen we internationaal denken.

Wij ondersteunen de ontwikkelingen van de Offshore Valley en vinden dat de gemeente een cruciale rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van dit gebied. Wij kijken ook naar onze binnenstad en zien de mogelijkheden om het centrum uit te bouwen met bijzondere winkels, uniek vakmanschap en echte Schiedamse creativiteit. Wij helpen start-ups, ondersteunen het MKB en zorgen dat Schiedam een plek is met bedrijvigheid. Met werkgelegenheid voor Schiedammers als resultaat!

  1. Je veilig voelen in de hele stad 

Schiedam kan veiliger. Als PvdA staan we voor benaderbare wijkagenten op straat. Het werk van de politie wordt ondersteund door lik-op-stukbeleid. De BOA’s zijn een belangrijke aanvulling op het werk van de politie, maar het mag nooit zo zijn dat zij worden ingezet voor werk dat eigenlijk door de politie gedaan hoort te worden. Komt de politie daar niet aan toe, dan moeten er meer agenten bij.

Naast de inzet van onze agenten willen we onze wijken en straten zo inrichten dat deze veilig zijn én we ons er veilig voelen. Enge plekjes moeten verleden tijd worden door betere verlichting en andere maatregelen.

Uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen, we zetten daarom in op preventie met zichtbaar buurt- en jongerenwerk op straat en op onze scholen.

  1. Onze prachtige binnenstad doorontwikkelen 

Schiedam is een historische, kunstzinnige en gastvrije stad en dat moeten we ten volle benutten. De oude binnenstad heeft ontzettend veel potentie. Potentie die al gedeeltelijk benut wordt door goede horecagelegenheden, fijne gespecialiseerde winkels en mooie musea.

Wij vinden het belangrijk om deze aantrekkingskracht verder te stimuleren samen met de inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. Op de Hoogstraat is nog veel te winnen door het aanpakken van de leegstand en er kunnen meer festiviteiten in de stad georganiseerd worden. De PvdA wil ruimte geven aan hen die de binnenstad aantrekkelijk maken voor zowel inwoners als bezoekers. Dat straalt uiteindelijk af op alle Schiedammers.

  1. Mét de Schiedammers voor groen en duurzaam 

We bevorderen en ondersteunen de duurzaamheid van woningen in Schiedam. We leggen het niet vanuit de gemeente op, maar bepalen samen mét de inwoners. We stimuleren lokale initiatieven. Met Woonplus spreken we af dat woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, zonder dat de huur voor Schiedammers wordt verhoogd.

De PvdA staat ook voor behoud en uitbreiding van kwalitatief hoogwaardig groen in onze wijken en parken. De schaarse hoeveelheid groen wordt in onze stad beschermd; in bijvoorbeeld het Beatrixpark mag dan ook niet gebouwd worden. In onze wijken gaan we voor variatie en hoge kwaliteit in beplanting van perkjes en groenstroken.

  1. Slimmer vervoeren en parkeren 

Het is belangrijk dat het reizen van, naar en binnen Schiedam zo prettig en praktisch mogelijk is. In heel Schiedam werken wij aan een fijnmazig en frequent OV. Om de bereikbaarheid te vergroten investeren wij in een betere verbinding tussen Noord & de rest van de stad. Op termijn willen we dat het openbaar vervoer gratis wordt, maar starten met gratis OV voor de minima.

De parkeerdruk en parkeeroverlast is in veel delen van Schiedam te hoog. Wij willen dit samen met de bewoners oplossen met maatwerk waarbij betaald parkeren ook een oplossing kan zijn. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat er voldoende laadpunten in stad beschikbaar zijn voor elektrische voertuigen.