Ruimtelijke Ordening

De PvdA wil:

  • mengen van wonen, werken en recreëren
  • bouwen langs hoogwaardig OV-lijnen
  • herontwikkeling van stadsdelen die niet goed functioneren
  • behoud en uitbreiding van groen

Zorgvuldige inrichting

Schiedam is een stad waarin ruimte schaars is, de Schiedamse bevolkingsdichtheid is enorm. Schiedam is bovendien een oude stad waarin natuur en groen schaars zijn. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, werken, verkeer en milieu. De PvdA vindt daarom dat er goed nagedacht moet worden over de inrichting van onze stad en hanteert hierbij vier uitgangspunten.

De PvdA wil:

  • zoveel mogelijk mengen van wonen, werken en recreëren;
  • bouwen langs lijnen van hoogwaardig openbaar vervoer;
  • herontwikkeling van stadsdelen die niet goed functioneren, met aandacht voor kwalitatief hoogwaardige sociale woningbouw en bouwen voor het middensegment;
  • behoud en uitbreiding van kwalitatief hoogwaardig groen.

Uitgangspunten Ruimtelijke Ordening

Allereerst hanteert de PvdA het principe van zoveel mogelijk functiemenging. Door functies als wonen, werken en recreëren meer met elkaar te mengen ontstaan er levendiger wijken waarin het prettig verblijven is en voorzieningen efficiënt gebruikt kunnen worden. Bovendien worden de afstanden tussen wonen en werken verkort, wat tot minder verkeer leidt. Uitgangspunt hierbij is dat bedrijven wel binnen een leefgebied passen en niet, of slechts in beperkte mate overlastgevend zijn.

Functiemenging en duurzaam en aantrekkelijk bouwen houden wat de PvdA betreft niet alleen in dat verschillende functies door elkaar heen worden gebouwd, maar dat gebouwen ook flexibel worden gebouwd voor meerdere functies. We weten niet de behoefte van de stad over twintig, of vijftig jaar. Daarom moeten nieuwe gebouwen zoveel mogelijk zo worden neergezet dat ze geschikt zijn voor meerdere functies.

Ten tweede wenst de PvdA dat er gebouwd wordt in hoge dichtheden langs de assen en bij de knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer. Om duurzame ontwikkelingen op het gebied van vervoer mogelijk te maken en het milieu en de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren, is het noodzakelijk dat iedereen toegang heeft tot het openbaar vervoer.

Ten derde wenst de PvdA dat stadsdelen die niet goed functioneren worden herontwikkeld. Gebieden in onze stad die verloederd zijn of dreigen te raken, moeten worden aangepakt. De PvdA wil dat dit samen met bewoners, pandeigenaren en woningcorporaties gebeurt. Het behoud van historische bebouwing is bij herontwikkeling een sterk uitgangspunt, omdat de PvdA het belangrijk vindt om de historische herkenbaarheid en eigenheid van Schiedam in stand te houden. Waar nieuwbouw komt, moet dit passen in de wijk. Plannen moeten samen met de buurt worden ontwikkeld. Centraal staat bij herontwikkeling dat ook gebouwd wordt voor de bestaande bewoners. Zij moeten altijd kunnen terugkeren naar hun wijk als ze dat willen.

Vierde uitgangspunt voor de PvdA is dat groen wordt behouden. Kwalitatief hoogwaardig groen, en ruimte in het algemeen, is schaars in Schiedam. Het groen dat er is moet gekoesterd worden en behouden blijven. Indien er ruimte vrij komt, pleit de PvdA ervoor om deze ruimte (tijdelijk) te benutten voor meer groen.

Functiemenging

Een start om functiemenging te bevorderen is door van Schiedam ook een stad voor studenten te maken. Als studenten in Schiedam komen wonen, is er grotere kans dat zij na hun studie in Schiedam blijven wonen en een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de lokale economie. Door de positie van Schiedam tussen de universiteiten en hogescholen van Delft en Rotterdam, door de uitstekende mogelijkheden om vanaf Schiedam Centrum met het OV te reizen en met de oude binnenstad heeft Schiedam alle elementen om meer een studentenstad te worden. Studenten zorgen voor gezelligheid en dynamiek in de binnenstad.

Er zijn verschillende manieren waarop we studentenhuisvesting mogelijk willen maken. Enerzijds door studenten te huisvesten in oude kantoren in de buurt van de binnenstad, anderzijds door gebieden in of nabij de binnenstad hiervoor beschikbaar te stellen, zoals Schieveste.

De PvdA wil bestemmingsplanvrij bouwen, maar wel binnen bepaalde grenzen op het gebied van beeldkwaliteit. Hiermee worden gebieden gecreëerd met hoogwaardige werkgelegenheid en veel levendigheid. Een voorbeeld hiervan is Schieveste. De PvdA is voorstander van de verdere ontwikkeling van Schieveste door het actief stimuleren van de bouw van onder andere woningbouw en het starten van kleine bedrijfjes die werkgelegenheid creëren.

Pleinen zijn belangrijk en vormen vaak een centraal punt in de wijk. De PvdA is er voorstander van dat bij herinrichting van pleinen de ontmoetingsfunctie wordt gestimuleerd. Ook moet functiemenging bij voorkeur op pleinen plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het Rubensplein, dat verlevendigd wordt door woningen boven winkels en kleine bedrijfjes.

Herontwikkeling

Een groot deel van de sociale huurvoorraad in Schiedam is verouderd. De PvdA vindt dat deze woningen vernieuwd moeten worden. Ook mensen met een klein inkomen hebben recht op een fatsoenlijke woning die goed onderhouden wordt en voldoet aan moderne normen op het gebied van isolatie en energiezuinigheid in het algemeen. Bij nieuwbouw moet ten minste 20% van de gerealiseerde woningen sociale woningbouw zijn, maar het liefst meer. In wijken waar veel sociale woningbouw wordt gesloopt, mag een hoger percentage worden teruggebouwd, indien Schiedammers naar hun oude omgeving willen terugkeren. Daarnaast is er behoefte aan meer woningen in het middensegment om makkelijker een wooncarrière binnen Schiedam te maken. Bij stedelijke vernieuwing dient voornamelijk, naast de nieuwe sociale woningbouw, in deze categorie te worden gebouwd.

Om prettig wonen te bevorderen is het bovendien nodig oude stadswijken te herstructureren. Het gaat hierbij met name om Oost en West, maar ook om Nieuwland en Groenoord. De woningvoorraad in sommige delen van deze wijken is verpauperd en niet meer van deze tijd. In Nieuwland en Groenoord zijn samen met bewoners en instellingen al stappen gezet om dit te verbeteren: deze ontwikkeling moet krachtiger worden doorgezet. Oost is dringend toe aan extra impulsen. Ook bij dergelijke herstructureringen wordt bekeken of de randvoorwaarden aanwezig zijn om meer functiemenging mogelijk te maken. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken wil de PvdA een fonds instellen voor duurzame stadsvernieuwing. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 9 over milieu, duurzaamheid en verkeer.

Particuliere eigenaren die hun bezit verwaarlozen vormen een belangrijk probleem in oude wijken. Daarom wil de PvdA stimuleren dat kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden samengevoegd, waardoor deze VvE’s aan slagkracht en professionaliteit winnen. De gemeente moet, samen met Woonplus, stimuleren dat slapende VvE’s geactiveerd worden. Het programma Particuliere WoningVerbetering moet worden voortgezet. Particulieren moeten goed worden ondersteund en een beroep kunnen doen op deskundigheid en begeleiding vanuit de gemeente.

Het Huurteam helpt mensen in de particuliere huurvoorraad om niet te veel huur te betalen in verhouding tot de ruimte en de staat van onderhoud van de woning. Er moet daarnaast een meldpunt huisjesmelkers komen, waar buurtbewoners, huurders en professionals misstanden kunnen melden.

De PvdA wil dat de gemeente panden die in slechte staat zijn opkoopt en goedkoop of gratis aan nieuwe eigenaren aanbiedt die bereid zijn de verplichting op zich te nemen om dergelijke panden op te knappen. Verder moet woningcorporatie Woonplus aangesproken blijven worden op de maatschappelijke verantwoordelijkheden en gehouden worden aan gemaakte (prestatie-)afspraken. Zo moet Woonplus zijn woningbezit goed onderhouden.

De PvdA is voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheid om pandeigenaren in staat te stellen kapitaal te genereren voor onderhoud aan hun pand(en) door de verkoop van de eigen grond onder een pand aan de gemeente. De gemeente geeft deze grond vervolgens uit in erfpacht, waardoor pandeigenaren in staat gesteld worden het resterende bedrag in het onderhoud van hun pand te investeren.

Naast de herontwikkeling van woongebieden, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de herontwikkeling van bedrijventerreinen en de plaatsing van bedrijven die erg hinderlijk zijn voor bewoners. Zo wenst de PvdA dat de Wilhelminahaven geherstructureerd wordt. Deze haven is in potentie een perfectie woonlocatie. De PvdA wenst door modernisering werkgelegenheid te behouden en tegelijkertijd het aantal woningen fors uit te breiden. De PvdA wil in dit gebied een combinatie van woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid mogelijk maken, waardoor een zeer aantrekkelijk woon- en werkmilieu gecreëerd wordt. Met een multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum, die een schakel zal vormen tussen de stad en de haven. Het past binnen de ontwikkeling van dit gebied om dan ook hoogwaardig openbaar vervoer te bieden.

De lopende herstructurering van bedrijventerreinen moet op tempo worden uitgevoerd en afgerond.  De PvdA wil ook woningbouw in Nieuw Mathenesse. Het is hierbij belangrijk dat duidelijke grenzen worden vastgesteld met betrekking tot waar kan worden gewoond in dergelijke gebieden en waar niet. Het vertrek van de glasfabriek biedt kansen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied nabij de Koemarkt.

Groene ruimte

De PvdA acht het van groot belang dat het groen in Schiedam in stand blijft en mogelijk wordt uitgebreid. De PvdA vindt dat daarom het onderhoud van de openbare ruimte van hoge kwaliteit moet zijn. Om te zorgen dat het onderhoud op peil blijft, wil de PvdA dat er doorgegaan wordt met de meerjaren beheer- en onderhoudsprogramma’s. Het onderhoudsniveau van de stad in de wijken buiten het centrum moet omhoog.

Naast goed onderhoud is het echter van belang groene gebieden in stand te laten. De PvdA wil de Groene Long intact laten. In de Groene Long en in het Beatrixpark mag niet gebouwd worden. De PvdA wil dat de schaarse hoeveelheid groen in onze stad beschermd wordt. Het doel van een park is om er te sporten, te recreëren en een volkstuin te onderhouden. Als op sportpark Thurlede door herschikking van sportvelden ruimte vrij komt, dient deze ruimte te worden benut om het groengebied van het park te vergroten, door bijvoorbeeld een groen evenemententerrein, of een openbaar multifunctioneel sportveld waar zonder vereniging gesport kan worden.

Door de aanleg van de A4 zijn op het dak van deze snelweg sportvelden aangelegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe sportvelden en de herschikking van bestaande velden, is op Harga ruimte ontstaan voor andere activiteiten en functies. De PvdA wil dit gebied verder ontwikkelen in een combinatie van wonen, werken en recreëren op een duurzame manier.

Wanneer elders in de stad lege plekken ontstaan door sloop en gebrek aan financiële middelen om direct herbouw te realiseren, wil de PvdA dat deze plekken een groene invulling krijgen, zelfs al is het maar tijdelijk. De PvdA denkt hierbij aan het aanleggen van parkjes of het realiseren van stadstuinbouw, waarvan de oogst ten goede komt aan de voedselbank.

De PvdA is voor de sluiting van Rotterdam The Hague Airport, ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven. Het vliegveld geeft veel overlast en draagt weinig bij aan de economie van het Rijnmondgebied. Met de hogesnelheidslijn is het bovendien mogelijk om binnen twintig minuten van Rotterdam naar Schiphol te reizen, en dat is sneller dan vanaf Rotterdam Centraal met het openbaar vervoer naar Rotterdam Airport. Als de luchthaven open blijft, dan mag dat in geen geval betekenen dat bestaande afspraken op het gebied van overlast worden opgerekt.