Woudhoek

De wijk Woudhoek is een relatief nieuwe wijk. Bewoners vinden het er over het algemeen erg prettig wonen. Er zijn echter nog genoeg verbeterpunten. Parkeerproblemen, overlast door jongeren en achterstallig onderhoud van de openbare ruimte worden door bewoners als grootste knelpunten ervaren. De PvdA wil dat samen met bewoners van de Woudhoek een opzet voor de sociale wijkaanpak wordt gemaakt.

De PvdA wil dat in samenspraak met bewoners en jeugd wordt gezocht naar een oplossing voor de ‘jongerenproblematiek’. De realisering van voorzieningen voor jongeren in de wijk staat hierbij centraal. Er moet bovendien een naar leeftijd gedifferentieerd aanbod van speelplekken voor de jeugd komen, zoals vastgelegd is in het gemeentelijke speelruimteplan.

Het parkeren bij winkelcentrum Geuzenplein verdient onze aandacht. De PvdA wil dat de tram wordt doorgetrokken naar het toekomstig station Schiedam Kethel en er bij het rijk wordt gelobbyd om realisering van dit station zo spoedig mogelijk te realiseren.

De aansluiting van de wijken op het groen is voor de PvdA erg belangrijk. Er moet aandacht komen voor het Poldergebied. Bovendien moet samen met de wijken worden gekeken naar de ontwikkeling van ‘De Schiedamse Poort’ van en naar Midden Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met natuurcentra als De Boshoek.