PvdA-motie over overlast deelscooters aangenomen in gemeenteraad

4 november 2020

Gisteravond is de motie van PvdA-raadslid Bilal Badri over de overlast van deelscooters in Schiedam aangenomen door de gemeenteraad. Middels deze motie roept de PvdA het college op om een scherpere definitie van overlast veroorzaakt door (deel)scooters in de Schiedamse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen.

De volledige toespraak van raadslid Badri:

‘ Vorige week hebben we een uitvoerige discussie gehad over de mobiliteitsvisie. Wat de PvdA betreft is goed beleid voeren noodzakelijk met het oog op de toekomst. Zeker als je bekijkt dat het wegennet drukbelast is, er weinig ruimte is om te bouwen en het steeds lastiger wordt om je auto ergens te parkeren.

Dat gezegd voorzitter, is er nog een aantal vragen waar we graag meer duidelijkheid over willen. Allereerst de doelstellingen van het deelmobiliteitsbeleid. Wanneer is dit nou een succes? Is het een succes als veel Schiedammers gebruik maken van deelmodaliteiten en bijvoorbeeld hun auto laten staan of als ze ervoor kiezen deze te verkopen?

En aansluitend, waarom zijn er geen KPI’s/indicatoren opgesteld?

Verder voorzitter, hebben we vorige week uitvoerig stilgestaan bij deelscooteroverlast in Schiedam. Ik heb vorige week aangekondigd dat we als PvdA een motie willen indienen die het College oproept om de APV aan te passen. De wethouder heeft als reactie hierop toegezegd dat er een APV-wijziging in de maak was over een vergunningsstelsel voor aanbieders van deelmodaliteiten.

Dit vinden we een mooie ontwikkeling en ondersteunen we als PvdA van harte. Maar voorzitter, we hebben er alsnog voor gekozen om een motie in te dienen. De motie Aanpak overlast deelscooters heeft in dat opzicht een andere insteek dan het vergunningsstelsel en roept op tot een scherpere definitie van wat we onder overlast verstaan en de verschillende typen overlast. Zo is het voor handhavers duidelijker om te handhaven en geven we als Schiedam het signaal af dat het ergens dumpen van je deelscooter of fiets niet wordt getolereerd

Deze motie is wat dat betreft een prima aanvulling op de invoering van het voorgenomen vergunningsstelsel.

Tot slot voorzitter, ontvingen we vandaag een bericht van de bewonersvereniging zuid over het participatieproces. De PvdA was verbaasd om te lezen dat de beweonersvereniging zich niet gekend voelde in het proces. Het College geeft namelijk aan zich in te zetten op voorspraak en inspraak als onderdeel van participatie (denk aan het Pact van de Stad). Kan de wethouder ons vertellen hoe dit zit en of hij bereid is om aan tafel te zitten met de bewonersvereniging Zuid?’